Số: …………/……..
TP.HCM, ngày         tháng       năm 2015
 
PHIẾU Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG
Cổ đông:
Mã cổ đông:
Số cổ phần:
STT
Căn cứ
Nội dung
Ý kiến của cổ đông
Đồng ý
Không đồng ý
Ý kiến khác
1
Tờ trình số: 01/ 2015/TT-HĐQT
Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án kinh doanh cũng như giá bán dự án Bất động sản khu căn hộ cao cấp 381 Bến Chương Dương, Quận I, TP.HCM. với giá bán căn hộ tại dự án phải cao hơn 1,1 lần giá trị đầu tư.
 
 
 
 
Lưu ý:                                                            
  1. Quý cổđông vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô lựa chn.
  2. Quý cổđông vui lòng gửi Phiếu sau khi có ý kiến v trước ngày 30/ 01/ 2015 ti địa ch sau:
Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su
402 Nguyễn Chí Thanh, P.6, Q.10, Tp.HCM
  1. Quý cổđông vui lòng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu Quý cđông là pháp nhân) vào phần chữ ký của cổ đông.
                                                                                                                 
                                                                                          CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG