NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
(Bản dự thảo)
 
Căn cứ:
-      Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
-      Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su;
-      Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số        / BB-ĐHCĐ.BT ngày 03 / 02/ 2015.
 
QUYẾT NGHỊ
 
Điều 1: Thông qua ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án kinh doanh cũng như giá bán dự án Bất động sản khu căn hộ cao cấp 381 Bến Chương Dương, Quận I, TP.HCM, nguyên tắc giá bán phải  cao hơn 1,1 lần (110%) giá  trị đã đầu tư.
 
                Tỷ lệ biểu quyết tán thành:         %
 
Điều 2:   Nghị quyết này đã được các cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức phiếu lấy ý kiến. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
              Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
 
Nơi nhận:
-    Như Điều 2;
-    Cổ đông
-    Lưu
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
              CHỦ TỊCH
 
 
    TRẦN XUÂN CHƯƠNG