TP Hồ Chí Minh, ngày  27   tháng 01  năm 2015
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
( Năm 2014)
 
 Kính gửi:
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 
Công ty CP Xây dựng-Địa ốc Cao su gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan và báo cáo với Quý cơ quan tình hình quản trị Công ty năm 2014 như sau:
Thông tin cơ bản:
-               Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su
-               Địa chỉ trụ sở chính: 402 Nguyễn Chí Thanh, F6, Q10, TP-HCM
-               Điện thoại: (08) 38552037    Fax: (848)38577526
-               Email: diaoccaosu@yahoo.com
-            Vốn điều lệ: 53.000.620.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ, sáu trăm hai mươi nghìn đồng)
-               Mã chứng khoán đăng ký:  RCD
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1. Các cuộc họp của HĐQT:
Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức  08 cuộc họp:
-               Ngày 06/ 3/ 2014: Họp HĐQT thông qua chủ trương thành lập Công ty xây dựng Địa ốc Cao su – Phnom Penh, cử người đại diện vốn và đề cử chức danh Giám đốc .
-               Ngày 24/ 4 /2014: Họp HĐQT về  việc  xác định thời gian địa điểm  chương trình và thông qua các tờ trình,  trình Đại hội Đồng Cổ đông năm 2014.
-               Ngày 07/ 5/ 2014: Họp HĐQT  Nội dung thống nhất cử người Đại diện vốn tham gia ứng cử HĐQT-BKS công ty Cổ phần Cao su Bình Long Tà Thiết.
-               Ngày 21/ 5/ 2014 HĐQT thống nhất quyết định chi trả cổ tức năm 2013 đợt cuối. đề ra  phương hướng nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2014 nhằm đạt kết quả tốt nhất nghị quyết ĐHCD năm 2014 đã đề ra.
-               Ngày 05/ 8/ 2014, HĐQT họp thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc  Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc.
-               Ngày  13/ 8/ 2014, HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường  hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua kế hoạch Đầu tư dự án 381 Bến Chương Dương, Vay vốn Ngân hàng đầu tư cho dự án.
-          Ngày 24/ 12/ 2014, Họp HĐQT  thông qua việc bán nhà 785 Quốc lộ 13 Phương Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM .
-         Ngày 29/ 12/ 2014 Họp HĐQT về việc thôi cử người Đại diện vốn của Công ty  và đề cử người đại diện vốn mới tại Công ty CP Đầu tư  Xây dựng Phú Thịnh.
 
STT
Thành viên HĐQT
Chức vụ
Số buổi họp tham dự
Lý do
 1
Ông Trần Xuân Chương
Chủ tịch
08
 
2
Ông Nguyễn Văn Cao
Thành viên
08
 
3
Ông Nguyễn Quốc Việt
Thành viên
08
 
4
Ông Nguyễn Mai Hoàng
Thành viên
08
 
5
Ông Dương Hải Hà
Thành viên
08
 
 
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua Báo cáo trực tiếp,  bằng văn bản của Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, Ban Kiểm soát để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành Công ty trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động lớn, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, vì lợi ích của Cổ đông, kiểm soát và hạn chế rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ RCC.
Chủ tịch HĐQT điều hành các cuộc họp xây dựng, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
HĐQT giám sát chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp kịp thời chỉ đạo phấn đấu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 đạt kết quả cao nhất, sớm thực hiện  đưa cổ phiếu Công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Quá trình giám sát chỉ đạo thời gian qua luôn bảo đảm tính minh bạch,  tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý thực hiện tốt chức năng giám sát toàn diện.
II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị: 
            HĐQT đã ban hành các Nghị  Quyết, Quyết định sau:
 
TT
Số Nghị Quyết, Quyết định
Ngày ban hành
Nội dung
01
02/14/NQ- HĐQT
06/ 3/ 2014
Thông qua chủ trương thành lập Công ty xây dựng Địa ốc Cao su – Phnom Penh, cử người đại diện vốn và đề cử chức danh Giám đốc . 
02
03/14/NQ- HĐQT
24/ 4/ 2014
Về  việc  xác định thời gian địa điểm  chương trình và thông qua các tờ trình,  trình Đại hội Đồng Cổ đông năm 2014
03
04/14/NQ- HĐQT
07/ 5/ 2014
Nghị quyết về việc thống nhất cử người Đại diện vốn tham gia ứng cử HĐQT-BKS công ty Cổ phần Cao su Bình Long Tà Thiết.
04
05/14/NQ- HĐQT
21/ 5/ 2014
V/v Chi trả cổ tức năm 2013, đợt cuối. Phương hướng nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2014
05
06/ 14/NQ- HĐQT
05/ 8/ 2014
Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc  Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc.
06
07/ 14/ NQ- HĐQT
13/ 8/ 2014
, HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường  hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua kế hoạch Đầu tư dự án 381 Bến Chương Dương, Vay vốn Ngân hàng đầu tư cho dự án.
07
09/ 14/NQ- HĐQT
24/12/ 2014
Thông qua việc bán nhà 785 Quốc lộ 13 Phương Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM .
08
10/14/ NQ- HĐQT
29/12/ 2014
Thông qua việc thôi cử người Đại diện vốn của Công ty  và đề cử người đại diện vốn mới tại Công ty CP Đầu tư  Xây dựng Phú Thịnh.
III.                        Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:
  Từ 01/01/2014 đến 31/ 12/ 2014  không có sự thay đổi thành viên HĐQT
IV.Thay đổi danh sách về NCLQ (so với tại 31/ 12/ 2013)
            Từ 01/01/2014 đến 31/ 12/ 2014  không có sự thay đổi người có liên quan thành viên HĐQT
V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:
1.   Danh sách cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% Vốn điều lệ RCC)
TT
Tên cổ đông
Số giấy CMND/sốGiấy CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp
 
Địa chỉ
Số cổ phần sở hữu
Tỷ lệ sở hữu (%)
1
 Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN
 
290 Nam kỳ Khởi nghĩa, Quận 3
1.351.500
25,5%
2
Ông; Nguyễn Mai Hoàng
023285132
147/A 13 Đề Thám- P Cô Giang,Q I- HCM
412.787
 
7,78%
3
Ông Trần Xuân Lực
141944631
35 tổ 17 KP3, Thạnh Lộc, Q12, TP-HCM
622.290
11.92%
2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tại 31/  12/ 2014).
Từ 01/01/2014 đến 31/ 12/ 2014  không có sự thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
3.      Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan theo điều 34 TT52/2012/TT-BTC:
TT
Tên tổ chức/ cá nhân
Quan hệ với nội bộ
Số cổ phần sở hữu đầu kỳ
Số cổ phần sở hữu cuối kỳ
 
Lý do tăng giảm
 
 
 
 
 
 
 
 
Không phát sinh giao dịch.
4. Các giao dịch khác (Cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, người liên quan chính công ty)
TT
Tên tổ chức/ cá nhân
Chức vụ tại công ty
 
Số cổ phần sở hữu đầu kỳ
 
Số cổ phần sở hữu cuối kỳ
 
Lý do tăng giảm
 
 
 
 
 
 
Không phát sinh giao dịch.
3. Các vấn đề cần lưu ý khác:
           Tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty,  đặc biệt lưu ý và nghiêm túc thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các trường hợp bắt buộc phải công bố thông tin.
           Trân Trọng !
 
Nơi nhận:
·          Như trên;
·          Lưu VPHĐQT, VT.
 
 
 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 (Đã ký)

TRẦN XUÂN CHƯƠNG