THÔNG BÁO
ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SGDCK HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 43/QĐ – SGDCK Hà Nội do Tổng giám đốc SGDCK Hà Nội cấp ngày 26/01/2014, Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao Su xin trân trọng thông báo về việc chính thức đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:
1.     Tổ chức đăng ký giao dịch:
 
-       Tên tổ chức đăng ký giao dịch:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
-       Tên giao dịch tiếng Anh:
Rubber Real Estate Construction Joint Stock Company
-       Tên viết tắt:
RCC
-       Địa chỉ trụ sở chính:
402 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, Tp.HCM
-       Điện thoại:
(84.8) 3855 9610                     Fax: (84.8) 3857 7526
-       Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
ü Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và trang trí nội thất;
ü Thi công đường cấp phối, thấm nhập nhựa, thi công công trình thủy lợi phục vụ ngành cao su và nông nghiệp; đầu tư phát triển nhà ở phục vụ ngành nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và nông thôn;
ü Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; Trồng rừng, cây cao su; Chế biến cao su;
2.     Cổ phiếu đăng ký giao dịch:
 
-       Tên cổ phiếu:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su
-       Mã cổ phiếu:
RCD
-       Loại cổ phiếu:
Cổ phiếu phổ thông
-       Mệnh giá
10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
-       Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch
5.300.062 (Năm triệu ba trăm ngàn không trăm sáu mươi hai) cổ phần
-       Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch:
53.000.620.000 (Năm mươi ba tỷ sáu trăm hai mươi ngàn) đồng
3.     Ngày chính thức giao dịch đầu tiên:
Ngày 06 tháng 02 năm 2015
4.     Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên:
10.000 đồng/cổ phần
5.     Địa điểm công bố thông tin Bản cáo bạch
+         Website Công ty cổ phần Địa ốc – Cao su: http:/ www.rcc.vn
+         Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
6.     Thực hiện thủ tục lưu ký cổ phiếu
Cổ đông chưa tiến hành các thủ tục lưu ký cổ phiếu xin vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại các Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản trước khi thực hiện giao dịch.
           Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc cao su trân trọng thông báo!
 
 
TP.HCM, ngày   27    tháng 01 năm 2015
TỔNG GIÁM ĐỐC
 
 
 
(Đã ký) 
 
 
 
TRẦN XUÂN CHƯƠNG