BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 
-      Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
-      Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần  Xây dựng – Địa ốc Cao su;
-      Căn cứ Quyết định số:   01 / QĐ.HĐQT ngày  20/ 01/  2015 của  Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản.
I.              THÔNG TIN VỀ CÔNG TY
Ø Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su.
Ø Trụ sở chính: 402 Nguyễn Chí Thanh, P.6, Q.10, Tp.HCM.
Ø Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300695916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố TP.HCM cấp  ngày 02 tháng 06 năm 2005, thay đổi lần thứ 08 ngày  27    tháng  11     năm 2014.
            Hôm nay, ngày  03  tháng 02  năm  2015,  tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su, 402 Nguyễn Chí Thanh, P.6, Q.10, Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:
1.      Ban kiểm phiếu:
-            Ông:  Nguyễn  Hoàng Công                            - Trưởng Ban kiểm phiếu
-            Ông:  Lê Hoàng Khâm                                     - Thành viên Ban kiểm phiếu
-            Bà:    Trương Thị Hòa                                     - Thành viên Ban kiểm phiếu
2.      Giám sát kiểm phiếu;
                  Ông : Trần Đình Phong                     - Ủy viên  Ban Kiểm soát
3.      Thư ký, Bà:   Nguyễn Thị Thanh Thủy                 - Trưởng phòng Hành chính.
 
II.  VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA
Nội dung cần lấy ý kiến: Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án kinh doanh cũng như giá bán dự án Bất động sản khu căn hộ cao cấp 381 Bến Chương Dương, Quận I, TP.HCM. với giá bán căn hộ tại dự án phải cao hơn 1,1 lần giá trị đầu tư.
 
III.  CÔNG TÁC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu  biểu quyết của cổ đông, Ban kiểm phiếu đã tiến hành công tác kiểm phiếu như sau:
1.      Nguyên tắc kiểm phiếu
Các phiếu được xem như không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến khi:
Ø Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo đến ngày 02/ 02/ 2015.
Ø Các phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết không trả lời gởi về trụ sở Công ty đến ngày 02/ 02/ 2015.
Ø Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gởi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau ngày 02/ 02/ 2015.
2.      Công tác kiểm phiếu
Ø Tổng số phiếu phát  ra:  109  phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày  28 / 11/ 2014), tương ứng với 5.300.062 cổ phiếu,  tỷ lệ 100 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
Ø Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 15 / 01/ 2015  đến ngày 02/ 02/ 2015.
Ø Số phiếu thu về  hợp lệ:  62  phiếu, tương ứng  4.623.092  cổ phần, chiếm tỷ lệ  87,23%  số cổ phần có quyền biểu quyết.
Ø Số phiếu không gửi về Công ty:   47  phiếu, tương ứng  676.970  cổ phần, chiếm tỷ lệ  12,77%  số cổ phần có quyền biểu quyết.
Ø Số phiếu bị hoàn trả về Công ty do địa chỉ của cổ đông đăng ký không chính xác và gửi đến Công ty sau ngày  02 / 02/ 2015  là :  0  phiếu, tương ứng  0   cổ phần, chiếm tỷ lệ:   0%   số cổ phần có quyền biểu quyết.
Ø Số phiếu thu về không hợp lệ:  0  phiếu, tương ứng:  0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:  0%  số cổ phần có quyền biểu quyết.
3.      Kết quả kiểm phiếu:
  
Số phiếu
Số cổ phần có quyền biểu quyết
Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”
62
4.623.092
87,23
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”
0
0
0
Phiếu biểu quyết “Ý kiến khác”
0
0
0
Phiếu không gửi về Công ty
47
676.970
12,77
Phiếu bị hoàn trả về Công ty và phiếu gửi về Công ty sau ngày 05/ 9/ 2014.
0
0
0
Tổng
109
5.300.062
100%
Ø   Như vậy, theo nguyên tắc kiểm phiếu, tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua nội dung là: 62 phiếu, tương ứng: 4.623.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 87,23 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
IV. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua các quyết định:
            Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Xây dựng – Địa ốc Cao su và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su, thống nhất tán thành thông qua vấn đề sau:
NỘI DUNG
TỶ LỆ
TÁN THÀNH (%)
 
-   Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án kinh doanh cũng như giá bán dự án Bất động sản khu căn hộ cao cấp 381 Bến Chương Dương, Quận I, TP.HCM. với giá bán căn hộ tại dự án phải cao hơn 1,1 lần giá trị đầu tư..
 
 
87,23%
            Nội dung Biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu cùng
nghe và không có ý kiến bổ sung.
Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 03 trang, Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.
 
 
BAN KIỂM PHIẾU
 
 
TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Hoàng Công    

       THƯ KÝ         
THÀNH VIÊN
 
(Đã ký)
 
Trương Thị Hòa
THÀNH VIÊN
 
(Đã ký)
 
Lê Hoàng Khâm

   GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
 (Đã ký)
 
 
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thị Thanh Thủy
 
Trần Đình Phong