Kính gửi:   Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 
Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây Dựng-Địa ốc Cao su.
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây Dựng-Địa ốc Cao su.
Trụ sở chính: 402 Nguyễn Chí Thanh Phường 6 quận 10 TP HCM.
Điện thoại: 08.38559610
Fax: (84-8)38577526
Sàn giao dịch:  UPCOM
Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Xây Dựng Địa ốc Cao su
Mã chứng khoán:  RCD
Mã ISIN:
Loại chứng khoán:         - Cổ phiếu phổ thông
                            
Mệnh giá:    10.000đ               
Ngày đăng ký cuối cùng:  ngày 01 tháng 4 năm 2015
Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.
Địa chỉ email nhận file dữ liệu:điaoccaosu@yahoo.com ; hoangcong239@yahoo.com.vn
1. Lý do và mục đích (ghi những nội dung thực hiện)
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đôngthường niên năm 2015
 
2. Nội dung cụ thể
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
- Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến:05/ 5/ 2015
- Địa điểm thực hiện:  Hội trường đoàn nghệ thuật quân khu 7
Số 35 Đào Duy Anh, phường 9 quận Phú nhuận -TP;HCM
- Nội dung họp: Báo cáo của HĐQT- Báo cáo hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám Đốc 2014, KHSXKD 2015,  Báo cáo của Ban kiểm soát, trình Thư  kiểm toán,  kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Bầu thành viên HĐQT,BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
Và một số nội dung khác trình tại ĐHCĐ  thường niên 2015.
 
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...                                                                       
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)

TRẦN XUÂN CHƯƠNG