Kính gửi :   -Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
                    -Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
                    -Quý cổ đông Công ty CP Xây dựng-Địa ốc Cao su
 
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.
Tiếp theo thông báo: 04/2015/HĐQT ngày 16/ 3/ 2015, Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su kính báo  đến quí Trung tâm LKCK Việt Nam, Sở giao dịch CK Hà Nội, cùng toàn thể Cổ đông RCD về ngày họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
1. Thời gian: 08 giờ 00, Ngày 05 tháng 5 năm 2015
2. Địa điểm: Hội trường Đoàn nghệ thuật Quân khu 7
  Số 35 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
        3. Nội dung cuộc họp:
-Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐQT, -Báo cáo kết quả HĐ.SXKD năm 2014 – Định hướng KH.SXKD 2015.
-Báo cáo tài chính –trình thư kiểm toán; Báo cáo của BKS.
-Bầu HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2015-2020
-Các tờ trình xin ý kiến tại Đại Hội
Trân trọng !
Nơi nhận:                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
-Như trên.                                                      CHỦ TỊCH
-Lưu HC.
-Lưu thư ký.
 
 (Đã ký)
 
                                                               TRẦN XUÂN CHƯƠNG