TẬP ĐÒAN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   CÔNG TY CP XÂY DỰNG-ĐỊA ỐC CAO SU                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.                                                                             
                   SỐ 13 / TB-XDĐO-CS                                          TP-HCM, ngày 22 tháng 5   năm  2012
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
402 Nguyễn Chí Thanh P.6, Q. 10,  TP-HCM. ĐT: (08) 38559610            
 
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN QUÍ VỊ CỔ ĐÔNG
V/v: Chi trả  cổ tức bằng tiền mặt  năm 2011
 
Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Cổ đông năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, số 02/12/ NQ-ĐHCD ngày 16/ 01/2012. Nghị quyết năm 2011 chi trả cổ tức 15% trên vốn điều lệ, đợt 1 đã chi trả 12% ngày 16/01/2012, lần chi trả này là đợt cuối hoàn tất việc trả cổ tức cho năm 2011.
Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, thông báo đến Quí cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách chi trả cổ tức  năm 2011 bằng tiền mặt, như sau:
 
- Đối tượng nhận cổ tức:                          Cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
- Loại chứng khoán:                                  Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:                                              10.000 đ/cổ phần
- Hình thức trả cổ tức:                              Bằng tiền mặt (Viêt Nam Đồng)
- Tỷ lệ cổ tức:                                           3% / trên mệnh giá (01 cổ phiếu nhận:  300 đ).
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức:             16h 30 ngày   24 / 5/ 2012
- Thời gian chi trả:                                    Từ ngày   28/ 05/ 2012.
   (Thời gian chi trả trong ngày từ 7h30 đến 11h30)
* Địa điểm chi trả cổ tức tại phòng Kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng- Địa ốc Cao su
  Địa chỉ 402 Nguyễn Chí Thanh P.6, Q. 10, TP-HCM.
 
* Thủ tục chi trả cổ tức: Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo  CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phấn, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền. ( đối với Tổ chức phải có giấy giới thiệu người đến nhận cổ tức của Tổ chức).
(Cổ đông có đề nghị chuyển khoản, gừi thông tin Tài khoản về Công ty trước ngày 28/05/2012)
 
Trân trọng thông báo !
(Thông báo này thay cho giấy mời)
                                                                                                                                                                                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                                                                                                                                                                                                          CHỦ TỊCH
                                                            (ĐÃ KÝ)
                                                                                                Trần Xuân Chương