CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU
402 Nguyễn Chí Thanh, P.6, Q.10, TP.HCM
Tel  : (08) 3855 6786     Fax : (08) 38577526
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số:     12 / NQ-ĐHCĐ
TP.HCM, ngày   25      tháng   4    năm 2012
 
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
 
Căn cứ:
-       Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
-       Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su;
-      Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số : 11/BB-ĐHCĐ ngày 24/ 04 /2012.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc cao su vào giao dịch tại thị trường tập trung trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo Quy định của Luật chứng khoán số 60/ 2010/ QH12.

   Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 81,54%
Điều 2:   Nghị quyết này đã được các cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức phiếu lấy ý kiến. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
   Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:
-     Như Điều 2;
-    Lưu
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
                               (đã ký)
 
                                  TRẦN XUÂN CHƯƠNG