TẬP ĐÒAN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   CÔNG TY CP XÂY DỰNG                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
           ĐỊA ỐC CAO SU                                                            
          Số:   08 / TB-HĐQT
THÔNG BÁO
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2016
Kính gửi quí cổ đông: Công ty Cổ Phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.
Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su, trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2016, như sau :
Tên công ty: Công ty Cổ Phần Xây dựng - Địa ốc Cao su
Mã chứng khoán: RCD, sàn giao dịch UPCOM; 
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/ 6/ 2016
1-     Thời gian tổ chức:     08h00 ngày  28  tháng 6 năm 2016.
2-     Địa điểm: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP-HCM.
3- Nội dung đại hội:
- Báo cáo kết quả SX-KD năm 2015;  - Kế hoạch  SX kinh doanh 2016.
-Trình ĐHCĐ phê duyệt: Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán;  Kế hoạch SXKD 2016, phân phối lợi nhuận 2016;  Lựa chọn công ty kiểm toán, thù lao HĐQT, BKS.
4-    Để việc tổ chức ĐHCĐ được chu đáo, rất mong quí cổ đông đăng ký tham dự cho Công ty, thời gian đăng  ký từ ngày 16/ 6/ 2016 đến 16h 00 ngày 27/ 6/ 2016.           
 
5-   Cổ đông đăng ký  tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại , fax hoặc  email  tại:
            Công ty Cổ Phần Xây dựng- Địa ốc Cao su
            236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP-HCM
            Điện thoại 08 39320518, Fax: 84.8 39320516.  
            Email: hoangcong239@yahoo.com.vn
6-  Hồ sơ đăng ký  ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ, bao gồm;   Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu (bản gốc) giấy ủy quyền,  và xuất trình CMND của nhười đươc ủy quyền, mẫu giấy ủy quyền có thể tải tại website; www. rcd-vrg.vn, từ ngày 10/ 6/ 2016.
7-  Cổ đông có thể sử dụng thông báo này thay cho thư mời họp, tài liệu ĐHCĐ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 10/6/ 2016 tại  www. rcd-vrg.vn
8-  Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
Trân trọng!                               TP-HCM, ngày   19   tháng   5    năm  2016 
                                                                     TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                 CHỦ TỊCH
                                   (Đã ký)
 
                        TRẦN XUÂN CHƯƠNG