1. Thông báo mời tham dự Đại hội Cổ Đông thường niên 2016
4. Nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2016, Sửa đổi điều lệ Công ty năm 2016