CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU
402 Nguyễn Chí Thanh, P.6, Q.10, TP.HCM
Tel  : (08) 3855 6786     Fax : (08) 38577526
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Số: 15/ TB-HĐQT
TP.HCM, ngày 17   tháng    04 năm 2012
THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
 
-     Căn cứ  vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 29/11/2005;
-     Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
-     Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CTCP Xây dựng – Địa ốc Cao su;
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:
1.Tên chứng khoán                    : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su
2. Loại chứng khoán                  :Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá                                :10.000 đồng/cổ phiếu
4. Ngày chốt danh sách                     : 19/04/2012
5. Lý do và mục đích sử dụng   :Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
6. Tỷ lệ thực hiện quyền                     :01 cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết
8. Địa điểm thực hiện                       : Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su
9. Nội dung lấy ý kiến                 : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề đưa cổ phiếu phát hành vào giao dịch tại thị trường tập trung trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Quy định của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12.
Trân trọng thông báo.
                                                                                                 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                               CHỦ TỊCH
                                                                                                               (Đã ký)
                                                                                                    TRẦN XUÂN CHƯƠNG