NGHỊ QUYẾT
       HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
V/v: Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2016).
 
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, hiệu lực ngày 01/07/2015;
 - Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng -  Địa ốc Cao su.
    - Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2016, ngày 28/ 06/ 2016.
 - Căn cứ nội dung biên bản:  14 / BB-HĐQT ngày    26/  12/ 2016.
Trên cơ sở  kết quả biểu quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, đã được ghi nhận trong Biên bản cuộc họp,HĐQT thống nhất ra Quyết Nghị;
 
QUYẾT NGHỊ
 
1.      Thống nhất  tạm ứng chi trả cổ tức năm 2016, bằng tiền,
2.      Tỷ lệ thực hiện 10% / cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận:  1000 đồng)
3.     Ngày đăng ký cuối cùng:      Ngày 11 tháng 01 năm 2017
4.     Ngày thanh toán:                 Ngày 24 tháng 01 năm 2017
 
Nghị quyết  HĐQT, có hiệu lực kể từ ngày ký, giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện.
 
                                                    TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ               
                                                                     CHỦ TỊCH                                                                                        
* Nơi nhận:                                                         (Đã ký)

     - UBCK-NN.                                                                       
     - Sở GDCK-HN.
     - Trung Tâm lưu ký CK-VN                    TRẦN XUÂN CHƯƠNG          
            - HĐQT, BKS                                                                                                                                           - Lưu HC/ Thư ký HĐQT