CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
402 Nguyễn Chí Thanh P.6, Q. 10,  TP-HCM. ĐT: (08) 38559610           
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN QUÍ VỊ CỔ ĐÔNG
V/v: Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2010
Căn cứ biên bản hôp Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, ngày 31/12/2010.
Hội đồng quản trị xin thông báo đến Quí cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2010 như sau:
- Đối tượng nhận cổ tức:    Cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
- Loại chứng khoán:             Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:                          10.000 đ/cổ phần
- Hình thức tạm ứng cổ tức: Bằng tiền mặt (Viêt Nam Đồng)
- Tỷ lệ cổ tức:                        10% / mệnh giá tương ứng 1000 đ/cổ phần
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức:  Lúc 16h 31  ngày 30  /   12   / 2011
- Thời gian chi trả: Từ ngày   15   /    01 / 2011
* Địa điểm chi trả cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng- Địa ốc Cao su
  Địa chỉ 402 Nguyễn Chí Thanh P.6, Q. 10, TP-HCM..
* Thủ tục chi trả cổ tức: Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo  CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phấn , trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền. ( đối với Tổ chức phải có giấy giới thiệu người đến nhận cổ tức của Tổ chức)
 Thông báo này thay cho giấy mời !
                              TP-HCM, ngày    31  tháng   12  năm  2010 
            TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
             CHỦ TỊCH
                                                       (Đã ký)
      Trần Xuân Chương