Download và xem Biên bản họp tại đây.
Download và xem Nghị quyết tại đây