TẬP ĐÒAN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   CÔNG TY CP XÂY DỰNG- ĐỊA ỐC CAO SU                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
   -------------------------------------------------                                                            ------------------------------------
               SỐ   24/2011/TB-HĐQT
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
402 Nguyễn Chí Thanh P.6, Q. 10,  TP-HCM. ĐT: (08) 38559610            
 
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN QUÍ VỊ CỔ ĐÔNG
V/v: Tạm ứng  cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2011
Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, số 23/11/ NQHĐQT ngày 09/ 12/2011.
Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, thông báo đến Quí cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt, như sau:
 
- Đối tượng nhận cổ tức:    Cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
- Loại chứng khoán:             Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:                            10.000 đ/cổ phần
- Hình thức trả cổ tức:         Bằng tiền mặt (Viêt Nam Đồng)
- Tỷ lệ cổ tức:                        12% / trên mệnh giá (01 cổ phiếu nhận:  1.200 đ).
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức:    16h 30 ngày   31 / 12/ 2011
- Thời gian chi trả:                             Từ ngày 16/ 01/ 2012.
   (Thời gian chi trả trong ngày từ 7h30 đến 11h30)
* Địa điểm chi trả cổ tức tại phòng Kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng- Địa ốc Cao su
  Địa chỉ 402 Nguyễn Chí Thanh P.6, Q. 10, TP-HCM.
 
* Thủ tục chi trả cổ tức: Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo  CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phấn, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền. ( đối với Tổ chức phải có giấy giới thiệu người đến nhận cổ tức của Tổ chức).
(Cổ đông có đề nghị chuyển khoản, gừi thông tin Tài khoản về Công ty trước ngày 17/01/2012)
 
Trân trọng thông báo !
(Thông báo này thay cho giấy mời)                     
                                                                                         TP-HCM, ngày 19  tháng 12   năm  2011                                                                                                                                   TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                           
        CHỦ TỊCH
                                  
                                          Trần Xuân Chương
                                                          (Đã ký)