Download Thông báo ĐHCĐ 2018 tại đây
Download Giấy ủy quyền tại đây