TP ĐOAØN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     CÔNG TY CP-KỸ THUẬT XD
          CƠ BẢN& ĐỊA ỐC CAO SU                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
                                                                      
          
              Số: 06   / 10 / BB-HĐQT                                TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2010
 
NGHÒ QUYEÁT CHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
V/v:  V/vĐổi tên Công ty
 
            -Caên cöù ñieàu leä Cty Coå phaàn Kỹ Thuật  Xaây döïng Cơ Bản & Ñòa oác Cao su.
            -Caên cöù Bieân baûn phieân hoïp soá 06/10/BB – HÑQT ngaøy 28/ 4/ 2010 cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò Công ty Coå phaàn Kỹ thuật Xaây döïng Cơ bản & Ñòa oác Cao su.
Treân cô sôû thoáng nhaát yù kieán cuûa caùc thaønh vieân HÑQT.
 
QUYEÁT NGHÒ
 
 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠ BẢN & ĐỊA ỐC CAO SU ; thống nhất đổi tên của Công ty với tên giao dịch mới là:
Công ty Cổ phần XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU
   HÑQT giao nhieäm vuï cho Toång giaùm ñoác coù traùch nhieäm trieån khai thöïc hieän toát Nghò quyeát naøy.
                   
* Nôi nhaän:                                                                  TM- HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
-Caùc thaønh vieân HÑQT                                                                 CHUÛ TÒCH
-Tröôûng BKS
-Toång Giaùm ñoác.
-Löu thö kyù HÑ                                                                             TRẦN XUÂN CHƯƠNG
                                                                                                          ( Đã ký )