TP ĐOAØN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG TY CP XÂY DỰNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
           ĐỊA ỐC CAO SU                                                             
 
         SỐ:           / BB-HĐQT                             TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2010
 
NGHỊ QUYẾT CỦA  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
                           V/v  thông qua kết quả kinh doanh năm 2010- Kế hoạch sản xuất
                                   kinh doanh đầu tư năm 2011 và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2010
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
-Căn cứĐieàu leä Côngty Coå phaàn Xaây döïng -  Ñòa oác Cao su.
-Căn cứ Bieân baûn hoïp số           /BB-HĐQT ngaøy 31/ 12/ 2010 Hoäi ñoàng quản trị cuûa Cty Coå phaàn  Xaây döïng - Ñòa oác Cao su.
Trên cơ sở thống nhất ý kiến của  các thành viên Hội đồng quản trị.
 
QUYẾT NGHỊ
1-     Thông qua báo cáo hoạt động xây lắp kinh doanh năm 2010;
Giá trị sản lượng xây lắp đạt: 318 tỷ, doanh thu đạt 150 tỷ , lợi nhuận trước thuế đạt 8 tỷ; như vậy so với kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông năm 2009 doanh thu thực hiện đạt 83% ; Lợi nhuận thực hiện đạt 85% so với kế hoạch.
2- Phê chuẩn Kế hoạch sản xuất xây dựng – kinh doanh và đầu tư năm 2011
2.1 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận:
Trên cơ sở doanh thu, lợi nhuận đã thực hiện năm 2010, Hội đồng quản trị thống nhất đề ra chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2011 như sau:
Về doanh thu kế  hoạch năm 2011: 215 tỷ ; Lợi nhuận kế hoạch năm 2011: 8,5 tỷ.
2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2011:
- Phê duyệt đối với hoạt động đầu tư nhận vùng nuôi 09 ao cồn Bình Thạnh ( # 07 ha mặt nước), triển khai tổ chức nuôi cá Basa- cá Tra bằng hình thức cổ đông góp vốn, cùng thực hiện dự án, Công ty đầu tư tỷ lệ   10% trên suất nuôi 09 ao.
- Phê chuẩn đầu tư dự án nhà máy chế biến gỗ Bình Phước tỷ lê vốn góp 51% tương đương 16 tỷ đồng, Công ty là chủ đâu tư chiếm cổ phần chi phối, hiện đang triển khai các thủ tục thành lập công ty, giấy phép hoạt động, dự kiến hoàn thành các bước cơ bản trong quí I/ 2011.
- Phê duyệt việc đầu tư mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kho Vận thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương mua 70.000 cổ phiếu, với giá đã được Tập đoàn phê duyệt; 16.000 đ/ cổ phiếu.
 
3- Hội đồng quản trị thống nhất phê chuẩn  danh sách bình xét thi đua năm 2010 do Ban thi đua khen thưởng Công ty Đệ trình bao gồm 37 Cá nhân  và 07 tập thể các Phòng ban, đội thi công.
4- Phê chuẩn  mức chi trả tạm ứng cổ tức năm 2010:
Căn cứ kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2010; Hội đồng quản trị thống nhất việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2010 cho cổ đông của Công ty cụ thể:
- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
- Loại chứng khoán:             Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:                            10.000 đ/cổ phần
- Hình thức tạm ứng cổ tức: Bằng tiền mặt (Viêt Nam Đồng)
- Tỷ lệ cổ tức:                        10% / mệnh giá tương ứng 1000 đ/cổ phần
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức:   Lúc 16h 30 ngày 31/   12/ 2010
- Thời gian chi trả:               Từ ngày   14 /  01/ 2011
Các vấn đề đã được Hội đồng quản trị thông qua, giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện. tốt nghị quyết này.
 
TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
          CHỦ TỊCH
                                                                          (Đã ký)