TP ĐOAØN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP  XD - ĐỊA ỐC CAO SU                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
                                                                                                             
          SỐ:             / NQ-ÑH                                  TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng  4 năm 2010
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & ĐỊA ỐC CAO SU
-         Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, hiệu lực ngày 01/07/2006;
-         Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.
-    Căn cứ nội dung biên bản số 03/10 BB-ĐHCĐ cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, tổ chức vào lúc 08h30 và kết thúc lúc 11h30 ngày 28/04/2010 tại: Hội trường Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, số 35 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TP-HCM, với 82 cổ đông tham dự, sở hữu 4.363.622 cổ phần chiếm tỷ lệ 97 %.
        Đại hội đã nghe Hội Đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, trình bày các báo cáo kết quả họat động SXKD năm 2009, nhiệm kỳ 2005-2009, kế hoạch họat động SXKD năm 2010 & nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung báo cáo, các tờ trình xin ý kiến Đại hội và đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ Đồng ý 100% trên số cổ phần hiện diện.
       Trên cơ sở các kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su đã được ghi nhận trong Biên bản cuộc họp ĐHCĐ, Đại hội thống nhất ra Quyết Nghị;
 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU.
                                    QUYẾT NGHỊ
 
 
1.      Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và kế hoạch năm 2010;
Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2009;
Doanh thu thực hiện:            170,62 tỷ đồng        ; so với kế hoạch đạt:          102%
Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 2,427 tỷ đồng      ; so với kế hoạch đạt:          154%
            Tổng quĩ lương đã thực hiện: 38,557 tỷ đồng      ; so với kế hoạch                 121%
            Lương bình quân: 3,2 triệu đồng người/tháng     ; so với KH  đạt                     100%
 
            * Thông qua kế hoạch SXKD – Đầu tư năm 2010 với những chỉ tiêu như sau:
Doanh thu kế hoạch:           179,416 tỷ đồng.                              
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch: 9,412 tỷ đồng.     
            Đơn giá tiền lương:   235đ/1000đ doanh thu.     
            Tổng quĩ lương kế hoạch:         39,6 tỷ đồng.      
            Lương bình quân: 3,3 triệu đồng người/tháng.
             
2.      Nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2005-2009 & phương hướng nhiệm vụ 2010-2015, theo như nội dung đã trình Đại hội.
           
3.      Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009 và báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2005-2009 như nội dung đã trình Đại hội.
 
4.      Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, và trích lập các quĩ, chi trả cổ tức năm 2009 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
 
            Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2009 như sau:        Đ/v: 1000Đồng
Lợi nhuận sau thuế
2.427.868
Quĩ dự phòng tài chính       (5%) sau thuế
94.668
Quĩ đầu tư phát triển  (5%) lợi nhuận còn lại
94.668
Quĩ khen thưởng phúc lợi (15%) sau thuế
284.065
Cổ tức (15% ) trên vốn điều lệ
1.500.000
* Thuế TNDN được miễn giảm do ưu đãi Cty cổ phần được đưa vào quĩ đầu tư phát triển năm 2009 là: 346.165.000 đ
 
            Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010                  Đ/v: 1000Đồng
Lợi nhuận sau thuế
9.412.080
Quĩ dự phòng tài chính       (5%) sau thuế
412.356
Quĩ đầu tư phát triển (5%) lợi nhuận còn lại
412.356
Quĩ khen thưởng phúc lợi (15%) sau thuế
1.237.068
Cổ tức (13% ) trên vốn điều lệ
5.850.000
* Thuế TNDN được miễn giảm do ưu đãi Cty cổ phần được đưa vào quĩ đầu tư phát triển năm 2010 là: 1.164.960.000 đ
 
5. Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT & BKS, thư ký năm 2009 & phương án chi trả năm 2010:
a. Tổng mức chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2009 là: 144.000.000đ
(Chủ tịch HĐQT: 2.000.000đ/tháng, UV- HĐQT: 1.500.000đ/người/tháng; trưởng BKS: 1.500.000đ/tháng, UV.BKS 1.000.000đ/người/ tháng; thư ký HĐQT 1.000.000đ/ tháng.
 
b.      Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS, năm 2010 như sau:
Tổng mức chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2010 là: 144.000.000đ
(Chủ tịch HĐQT: 2000.000đ/tháng, UV- HĐQT: 1.500.000đ/người/tháng; trưởng BKS: 1.500.000đ/tháng, UV.BKS 1.000.000đ/người/ tháng; thư ký HĐQT 1.000.000đ/ tháng.
            Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm được trích từ lợi nhuận sau thuế.
           
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có đủ năng lực, trung thực để thực hiện việc kiểm toán cho báo cáo tài chính Công ty  năm 2010, theo danh sách được Ủy ban chứng khoán cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.
 
7. Thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.
           
8. Phê chuẩn kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010-2015 theo như biên bản tổng hợp kết quả bầu cử của Ban kiểm phiếu.
            * Danh sách thành viên HĐQT trúng cử:
            1. Ông:Trần Xuân Chương                                      đạt      100%.
2. Ông: Nguyễn Văn Cao                                        đạt      100%
3. Ông Nguyễn Mai Hoàng                                     đạt        99%
4. Ông Nguyễn Quốc Việt                                       đạt        99%
5. Ông Dương Hải Hà                                               đạt        99%
Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát trúng cử:
1. Ông: Nguyễn Duy Tuấn                                      đạt       99%
2. Ông: Vũ Văn Tuân                                               đạt       99%
3. Ông: Trần Đình Phong                                        đạt       99%
 
9. Phê chuẩn kết quả bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015:
            Ông Trần Xuân Chương                           Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
            Ông   Nguyễn Duy Tuấn                            Trưởng ban kiểm soát.
           
       Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty, các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
                   Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị công ty đề ra các giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện nhằm đạt được các nội dung Đại hội đã đề ra.
 
 
                                                                                       TM/ CHỦ TỌA ĐOÀN                 
                                                                                            CHỦ TỊCH HĐQT
 
 
 
 
*Nơi nhận:
             -HĐQT, BKS                                                                               Trần Xuân Chương           
               -Công bố thông tin cho cổ đông                                                                   
     -Lưu HC/ Thư ký HĐQT