Download Báo cáo tài chính 2020 tại đây
Download Thư giải trình Báo cáo tài chính 2020 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại đây