TẬP ĐÒAN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       CÔNG TY CP XÂY DỰNG                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
           ĐỊA ỐC CAO SU                                                            
           SỐ: 25/TB-HĐQT
THÔNG BÁO
V/v: Chốt danh sách, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su (RCC) trân trọng thông báo và kính mời Quí cổ đông  đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau:
1- Thời gian chốt danh sách tham dự đại hội: 16h 00 ngày 31 tháng 12 năm 2011
2- Thời gian tổ chức tổ chức:                               08h30 ngày 16 tháng 01 năm 2012
Địa điểm tổ chức: Hội trường Đoàn nghệ thuật Quân khu 7
                                Số: 35 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận, TP-HCM.
3- Đối tượng tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đến thời điểm chốt danh sách.
4- Nội dung đại hội:
-Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.
-Kế hoạch SX kinh doanh năm 2012.
-Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2011.
-Trình bày thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quĩ năm 2011 & các tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua.
-Tờ trình xin ý kiến cổ đông phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 45 tỷ đồng lên 63 tỳ đồng  năm 2012.
-Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến.
-Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.
5- Các vấn đề cần lưu ý:
Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: Cổ đông lập giấy ủy quyền theo mẫu của công ty, quí cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc Trưởng Ban Kiểm Soát của Công ty.
Để việc tổ chức và tiếp đón được chu đáo, quí Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự đại hội tại văn phòng Công ty (402 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, TP.HCM) trước 11h30 ngày 13/01/2012; Điện thoại: 0838577526 Gặp cô Thanh Thủy. Fax: (848)36577526
Khi đến dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND, hộ chiếu,Giấy ủy quyền (nếu có).
Trân trọng kính mời!
                               TP-HCM, ngày  19    tháng 12   năm  2011 
                                                                                         TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                CHỦ TỊCH
                                                (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                              Trần Xuân Chương