TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quí 1 Năm 2012

                                        CHỈ TIÊU
số
Tuyết minh
     Năm nay
        Năm trước 
  
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
01
24
        7,176,205,879
       156,985,758,592
2. Các khoản giảm trừ (04+05+06+07)
03
24
        16,801,818
       1,249,717,918
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
10
24
  7,159,404,061
   155,736,040,674
4. Giá vốn hàng bán
11
25
  6,441,783,473
   148,746,811,721
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
20

     717,620,588
       6,989,228,953
6. Doanh thu hoạt động tài chính
21
24
     766,066,900
     62,880,198,050
7. Chi phí tài chính
22
26
     350,001,036
     61,340,608,951
          Trong đó: chi phí lãi vay
23

     350,001,036
      7,690,467,795
8. Chi phí bán hàng
24

                        -  
                             -  
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
25

     860,732,958
       6,336,478,343
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:
=  20+(21-22)-(24+25)
30

     272,953,494
       2,192,339,709
11. Thu nhập khác
31

                        -  
     10,394,169,090
12. Chi phí khác
32

                        -  
                          992
13. Lợi nhuận khácc :  ( 40 = 31 - 32 )
40

                        -  
     10,394,168,098
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 +40 )
50

     272,953,494
     12,586,507,807
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
51

                        -  
       2,899,953,923
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
5217. Lợi nhuận sau thuế TNDN  :(60 = 50 - 51 )
60
28
     272,953,494
       9,686,553,884
18. Lãi/(lỗ) cơ bản trên cổ phần
70
28
                        -  
                       2,153

 
                
                 Lập ngày 16 tháng 04 năm 2012
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ        KẾ TOÁN TRƯỞNG                    NGƯỜI LẬP BIỂU 
      (đã ký)                                         (đã ký)                                (đã ký)
 
 
 
 
 
TRẦN XUÂN CHƯƠNG          NGUYỄN MAI HOÀNG         NGUYỄN  KHÁNH  HOÀNG