BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011
                                      CTY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU
                                                                    

   
                        BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011
                                                                                                                Đơn vị tính: Đồng
CHỈ TIÊU
số
Thuyết minh Năm nay Năm trước
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 24  156,985,758,592  164,791,509,230
2. Các khoản giảm trừ (04+05+06+07) 03 24          1,249,717,918            367,019,341
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 24  155,736,040,674  164,424,489,889
4. Giá vốn hàng bán 11 25      148,746,811,721      156,436,409,144
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20
      6,989,228,953       7,988,080,745
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 24        62,880,198,050          6,185,002,811
7. Chi phí tài chính 22 26        61,340,608,951          6,717,974,058
   Trong đó: chi phí lãi vay 23
     7,690,467,795      6,717,974,058
8. Chi phí bán hàng 24
                         -                            -  
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25
         6,336,478,343          5,038,658,873
 
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:
=
 20+(21-22)-(24+25)
30
      2,192,339,709       2,416,450,625
11. Thu nhập khác 31
       10,394,169,090              11,478,773
12. Chi phí khác 32
                          992                    60,780
13. Lợi nhuận khácc : ( 40 = 31 - 32 ) 40
    10,394,168,098            11,417,993
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 +40 ) 50
    12,586,507,807       2,427,868,618
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51
         2,899,953,923            187,933,627
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52


17. Lợi nhuận sau thuế TNDN :(60 = 50 - 51 ) 60 28       9,686,553,884       2,239,934,991
18. Lãi/(lỗ) cơ bản trên cổ phần 70 28                      2,153                      2,240


    
         Lập ngày 16 tháng 01 năm 2012
   NGƯỜI LẬP BIỂU                KẾ TOÁN TRƯỞNG
   (Đã Ký)                                (Đã Ký)
  
                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
                           (Đã Ký)
 NGUYỄN KHÁNH HOÀNG       NGUYỄN MAI HOÀNG              
              
                   TRẦN XUÂN CHƯƠNG