BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY CP XÂY DỰNG  - ĐỊA ỐC CAO SU  
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 tháng đầu năm 2011
                                                                                                                                                Đơn vị tính: Đồng
CHỈ TIÊU Mã số   Năm nay Năm trước
1 2   4 5
1. Doanh thu bán hàng
và cung cấp dịch vụ
01
    17,360,851,300   192,897,104,427
2. Các khoản giảm trừ (04+05+06+07) 03
                          -           1,240,706,678
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10
    17,360,851,300   191,656,397,749
4. Giá vốn hàng bán 11
      14,756,723,605     178,545,029,054
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và
cung cấp dịch vụ
20
      2,604,127,695     13,111,368,695
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21
           719,386,738         6,813,923,870
7. Chi phí tài chính 22
        1,312,652,270         6,258,164,144
          Trong đó: chi phí lãi vay 23
     1,312,652,270      6,201,658,512
8. Chi phí bán hàng 24
                          -                             -  
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25
        1,105,991,552         4,637,158,582
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: = 20+(21-22)-(24+25) 30
         904,870,611       9,029,969,839
11. Thu nhập khác 31
                          -                51,805,055
12. Chi phí khác 32
                          -                             -  
13. Lợi nhuận khácc :  (40 = 31 - 32 ) 40
                          -              51,805,055
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 +40 )  50
         904,870,611       9,081,774,894
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51
                          -           1,019,316,858
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52


17. Lợi nhuận sau thuế TNDN  :
(60 = 50 - 51 )
60
         904,870,611       8,062,458,036
18. Lãi/(lỗ) cơ bản trên cổ phần 70                           250                      2,224

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
6 tháng đầu năm 2011
đ/v tính: VNĐ
TÀI SẢN MÃ SỐ   SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100     270,461,436,063   238,242,626,209
I. Tiền và các khoản tương
đương tiền
110
    13,751,466,929     14,384,557,378
1. Tiền 111
      13,751,466,929       14,384,557,378
2. Các khoản tương đương tiền 112
                          -                             -  
II. Các khoản đầu tư tài chính
 ngắn hạn
120
         840,181,026          843,181,026
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 121
           840,181,026            843,181,026
2. Dự phòng giảm giá chứng
khoán đầu tư ngắn hạn (*)
129
                          -                             -  
III. Các khoản phải thu 130
  102,356,429,021   112,711,822,981
1. Phải thu của khách hàng 131
      17,922,074,822       56,524,473,757
2. Trả trước cho người bán 132
        7,050,747,490         2,832,184,584
3. Phải thu nội bộ 133
                          -                             -  
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch
 hợp đồng xây dựng
134
                          -                             -  
5. Các khoản phải thu khác 135
      77,383,606,709       53,355,164,640
6. Dự phòng các khoản phải thu
 khó đòi (*)
139
                          -                             -  
IV. Hàng tồn kho 140
    42,698,306,831     52,049,963,450
1. Hàng tồn kho 141
      42,698,306,831       52,049,963,450
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  149
                          -                             -  
V. Tài sản ngắn hạn khác 150
  110,815,052,256     58,253,101,374
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151
           402,664,523            395,916,660
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152
        1,229,738,460         1,220,128,512
3. Thuế vá các khoản khác phải
thu Nhà nước
154
                          -                             -  
4. Tài sản ngắn hạn khác 158
    109,182,649,273       56,637,056,202

B TÀI SẢN DÀI HẠN
 (200=210+220+240+250+260)
200     190,780,021,512   188,096,021,512
I. Các khoản phải thu dài hạn 210
                          -                             -  
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
                          -                             -  
2. Vốn kinh doanh ở các đơn
vị trực thuộc
212
                          -                             -  
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213
                          -                             -  
4. Phải thu dài hạn khác 218
                          -                             -  
5. Dự phòng phải thu dài hạn
khó đòi
219
                          -                             -  
II. Tài sản cố định 220
         295,557,202          295,557,202
1. TSCĐ hữu hình 221
           289,057,202            289,057,202
+ Nguyên giá 222
     3,572,681,031      3,572,681,031
+Giá trị hao mòn luỹ kế 223
    (3,283,623,829)     (3,283,623,829)
2. TSCĐ thuê tài chính 224
                          -                             -  
+ Nguyên giá 225
                          -                             -  
+Giá trị hao mòn luỹ kế 226
                          -                             -  
3. TSCĐ vô hình 227
              6,500,000               6,500,000
+ Nguyên giá 228
          26,000,000           26,000,000
+Giá trị hao mòn luỹ kế 229
         (19,500,000)          (19,500,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang 230
                          -                             -  
III. Bất động sản đầu tư 240
      9,145,500,000       9,145,500,000
+ Nguyên giá 241
        9,145,500,000         9,145,500,000
+Giá trị hao mòn luỹ kế 242
                          -                             -  
IV. Các khoản đầu tư tài
chính dài hạn
250
  181,254,964,310   178,654,964,310
1. Đầu tư vào công ty con 251
                          -                             -  
2. Đầu tư vào công ty liên kết,
liên doanh
252
      29,180,000,000       29,180,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác 258
    152,074,964,310     149,474,964,310
4. Dự phòng giảm giá chứng
khoán đầu tư dài hạn (*)
259
                          -                             -  
V. Tài sản dài hạn khác 260
           84,000,000                           -  
1. Chi phí trả trước dài hạn 261
                          -                             -  
2. tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262
                          -                             -  
3. Tài sản dài hạn khác 268
             84,000,000                           -  

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270     461,241,457,575   426,338,647,721

NGUỒN VỐN MÃ SỐ   SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320) 300     402,363,047,481   368,365,108,238
I. Nợ ngắn hạn 310
  402,331,648,111   368,333,708,868
1. Vay và nợ ngắn hạn 311
      70,101,846,177       52,601,559,966
2. Phải trả cho người bán 312
        1,110,438,250            960,391,000
3. Người mua trả tiền trước 313
      34,263,900,183       22,800,772,173
4. Thuế và các khoản phải nộp
 Nhà nước
314
        1,261,068,343            967,128,374
5. Phải trả công nhân viên 315
                          -                             -  
6. Chi phí phải trả 316
                          -                             -  
7. Phải trả nội bộ 317
                          -                             -  
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch
hợp đồng xây dựng
318
                          -                             -  
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319
    295,325,583,149     289,861,421,346
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320
                          -                             -  
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323
           268,812,009         1,142,436,009
II. Nợ dài hạn 330
           31,399,370            31,399,370
1. Phải trả dài hạn người bán 331
                          -                             -  
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332
                          -                             -  
3. Phải trả dài hạn khác 333
                          -                             -  
4. Vay và nợ dài hạn 334
                          -                             -  
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335
                          -                             -  
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336
             31,399,370              31,399,370
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337


8. Doanh th chưa thực hiện 338


9. Quỹ phát triển khoa học và CN 339
                          -                             -  

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU
 (400=410+420)
400       57,973,539,483     57,973,539,483
I. Vốn chủ sở hữu 410
    57,973,539,483     57,973,539,483
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411
      45,000,000,000       45,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412
        7,313,274,170         7,313,274,170
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413


4. Cổ phiếu quỹ 414
                          -                             -  
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415
                          -                             -  
6. Chênh lệch tỉ giá hối đoái 416
                          -                             -  
7. Quỹ đầu tư phát triển 417
        4,522,591,840         4,522,591,840
8. Quỹ dự phòng tài chính 418
           865,712,884            865,712,884
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419


10. Lợi nhuận chưa phân phối 420
           271,960,589            271,960,589
11. Nguoốn vốn đầu tư XDCB 421


12. Quỹ hổ trợ sắp xếp doanh ngh 422


III. Nguốn kinh phí, quỹ khác 430
                          -                             -  
1. Nguồn kinh phí 432
                          -                             -  
2. Nguốn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440     460,336,586,964   426,338,647,721           904,870,611
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU MÃ SỐ   SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài

                          -                             -  
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công
                          -                             -  
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi
                          -                             -  
4. Nợ khó đòi đã xử lý

                          -                             -  
         Lập ngày 16 tháng 07 năm 2011
      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ              KẾ TOÁN TRƯỞNG                                                 LẬP BIỂU
              (Đã Ký)                             (Đã Ký)
      TRẦN XUÂN CHƯƠNG           NGUYỄN MAI HOÀNG                                          NGUYỄN KHÁNH HOÀNGLƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
6 tháng đầu năm 2011 Đơn vị tính : đồng 
Chỉ tiêu Mã số  Năm Nay   Năm trước 
       
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh


1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khách 01                            -                              -  
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ 02     (47,479,447,237)   (146,958,410,565)
3. Tiền chi trả cho người lao động 03          (921,285,000)       (2,293,239,205)
4. Tiền chi trả lãi vay 04     (19,519,414,130)     (78,339,035,648)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05       (1,583,340,188)       (4,308,436,832)
6. Tiền thu khách từ hoạt động kinh doanh 06    192,410,019,398    507,094,829,840
7. Tiền chi khách từ hoạt động kinh doanh 07   (121,791,577,695)   (195,166,962,877)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 20       1,114,955,148     80,028,744,713
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư


1. Tieền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và cá TS dài hạn khác 21                            -              (11,800,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS dài hạn khác 22                            -               51,800,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23       (3,600,000,000)     (31,349,050,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác 24                            -             660,000,000
5. Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25       (3,600,000,000)     (31,349,050,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26                            -             660,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27           484,747,160        1,205,353,490
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30      (6,715,252,840)    (60,132,746,510)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính


1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31                            -        42,366,526,900
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 32                            -         (1,000,000,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33      19,829,502,484      14,261,534,834
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34     (14,865,295,241)     (72,336,582,935)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36                            -                              -  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40       4,964,207,243    (16,708,521,201)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40) 50          (636,090,449)        3,187,477,002
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60      14,387,557,378      11,197,080,376
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61) 70      13,751,466,929      14,384,557,378
       


Lập ngày 16 tháng 07 năm 2011
    THỦ TRƯỞNG ĐƠN                              KẾ TOÁN TRƯỞNG              NGƯỜI LẬP BIỂU
        (Ký, họ và tên)                                (Ký, họ và tên)
(Ký, họ và tên)
  TRẦN XUÂN CHƯƠNG                           NGUYỄN MAI HOÀNG
NGUYỄN KHÁNH HOÀNG