CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
             402 Nguyễn Chí Thanh, Q.10, Tp.HCM
 
 

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
 (Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 24/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 02/ 07/ 12)
1.      Tên tổ chức phát hànhCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
2.      Trụ sở chính :                   402 Nguyễn Chí Thanh, F6, Q.10, Tp.HCM
3.      Điện thoại:                        (08) 38556786      Fax: (08) 38577526
4.      Cổ phiếu chào bán:
-          Tên cổ phiếu:                 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su
-          Loại cổ phiếu:                Cổ phiếu phổ thông.
-          Mệnh giá:                        10.000 đồng/cổ phần.
-          Số lượng đăng ký chào bán:    1.800.000 cổ phiếu.
5.      Khối lượng vốn cần huy động : 18.000.000.000 đồng
6.      Hình thức phân phối:
Phát hành 1.125.000 cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyềnmua cổ phiếu với tỷ lệ 4:1 (vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm - cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, và cứ 04 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm). Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa 02 bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
Cổ phiếu thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 253 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 4:1, cổ đông A được nhận thêm quyền mua 63,25 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,25 cổ phần lẻ ủy quyền cho HĐQT quyết định. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 63 cổ phần mới.
Số lượng cổ phần lẻ, cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không phân phối hết sẽ được phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Phát hành 675.000 cổ phần cho Đối tác chiến lược. Cổ phiếu phát hành cho Đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất thủ tục mua cổ phiếu.
Số lượng cổ phần chào bán cho Đối tác chiến lược không phân phối hết thì sẽ được phân phối tiếp cho các Đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu.
7.      Mục đích huy động vốn:
Đợt chào bán 1.800.000 cổ phiếu lần này nhằm mục đích tăng vốn điều lệ từ 45.000.000.000 đồng lên 63.000.000.000 đồng. Với số vốn huy động dự kiến từ đợt phát hành này RCCsẽ thực hiện góp vốn đầu tư vào Dự ánCăn hộ cao cấp 381 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp.HCM.
8.      Giá bán ra công chúng:
·        Cổ đông hiện hữu:  10.000 đồng/cổ phần.
·         Đối tác chiến lược: 10.000 đồng/cổ phần.
9.      Ngày chốt danh sách phân bổ quyền: 16 giờ ngày  16/ 07/ 2012
10. Thời hạn nhận đăng ký mua:
·        Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 30/ 07/ 12 đến ngày 30/ 08/ 12.
·        Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 30/ 07/ 12 đến ngày 27/ 08/ 12.
11. Hồ sơ đăng ký mua cổ phần phát hành thêm
·        Giấy đề nghị mua cổ phiếu (01 bản chính) (mẫu được đăng tải tại Website: http://rcc.vn và được phát hành tại phòng Hành chính Công ty.
·        01 bản sao Giấy nộp tiền mặt hoặc phiếu chuyển khoản số tiền mua cổ phần
12. Địa điểm thực hiện chuyển nhượng quyền, đăng ký, nộp tiền mua cổ phiếu
·        Nộp hồ sơ và tiền mặt tại:
+ Ban tài chính kế toán, Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su
+ 402, Nguyễn Chí Thanh, Q.10, Tp.HCM
           + Điện thoại: (08) 38556786               Fax: (08) 38577526
·        Nộp tiền bằng chuyển khoản theo chi tiết:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su
+ Số tài khoản:14010000965604
+ Tên ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn
+ Nội dung nộp tiền: Nộp tiền mua …….cổ phần phát hành thêm cho cổ đông ……………….Số CMND/ĐKKD…………………………Mã cổ đông:
·        Trường hợp các cổ đông chuyển nhượng quyền mua cổ phần thì bổ sung 01 Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần, sổ cổ đông, 01 bản CMND của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, nộp hồ sơ và các thủ tục mua cổ phần tại địa điểm nêu trên.
13.Địa điểm cung cấp Bản cáo bạch và các mẫu biểu:    
·        Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc cao su
402, Nguyễn Chí Thanh, Q.10, Tp.HCM - Website: http://rcc.vn
·        Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà Viet Dragon, Số 141 Nguyễn Du, Q.1, TP. HCM
14.Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu.
 Tên tài khoản:   Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc cao su.
    Tên Ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.
    Số tài khoản:   14010000965604.
 
Tp. HCM, ngày 05  tháng 07 năm 2012
CT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)
 
TRẦN XUÂN CHƯƠNG