Báo cáo hoạt động kinh doanh và bảng lưu chuyển tiền tệ sáu tháng đầu năm 2012 - CTY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU. Download tại Đây