CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
  • Tên cổ phiếu  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc cao su
  •  Loại cổ phiếu  Cổ phiếu phổ thông 
  • Giá bán   Cổ đông hiện hữu : 10.000 đồng/cổ phần 
  • Đối tác chiến lược : 10.000 đồng/cổ phần 
  • Tổng  số  lượng chào bán 1.800.000 cổ phần, trong đó :
  1.  Chào bán 1.125.000 cổ phần cho Cổ đông hiện hữu với  tỷ lệ 4:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được 01 quyền mua cổ phần phát hành mới, 04 quyền được mua 01 cổ phần phát hành mới).
  2. Chào bán 675.000  cổ phần  cho Đối  tác  chiến  lược,  hạn  chế  chuyển nhượng trong vòng 01 năm. 

Download toàn bộ tài liệu tại Đây