CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
402 Nguyễn Chí Thanh, Q.10, Tp.HCM
 
Tel: (08) 38556786   Fax : (08) 38577526
 
            Số: 20/TB/2012/ HĐQT
Tp.HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2012
THÔNG BÁO
“V/v: Gia hạn thời gian đăng ký nộp tiền mua cổ phần ”
                  
                   Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG
                  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
Căn cứ:
-       Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su (RCC);
-       Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 24/GCN – UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 02/07/2012;
-       Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng ngày 05/07/2012 của Công ty Cổ phần XD - Địa ốc Cao su;
-       Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19  ngày 30/ 08/ 2012 về việc gia hạn thời gian nộp tiền tăng vốn.
Nhằm đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện tốt hơn cho các Cổ đông hiện hữu và Đối tác chiến lược trong quá trình thực hiện quyền mua cổ phần phát hành mới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su xin trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần đối với Cổ đông hiện hữu và Đối tác chiến lược như sau:
-       Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần theo Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng ngày 02/07/2012: từ ngày 30/07/2012 đến ngày 30/08/2012.
-       Thời gian đăng ký nộp tiền mua cổ phần gia hạn: từ ngày 30/08/2012 đến hết ngày 28/09/2012.
Các thông báo khác về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng không thay đổi.
Nơi nhận:
-     Như trên;
-     Lưu.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
                                    (Đã ký)
 
TRẦN XUÂN CHƯƠNG