QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần đối với Cổ đông hiện hữu và Đối tác chiến lược:
Nhằm đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện tốt hơn cho các Cổ đông hiện hữu và Đối tác chiến lược trong quá trình thực hiện quyền mua cổ phần phát hành mới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su thông qua việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần đối với các đối tượng này như sau:
-       Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần theo Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng ngày 02/07/2012: từ ngày 30/07/2012 đến ngày 30/08/2012.
-       Thời gian gia hạn lần I từ ngày 30/08/2012 đến hết ngày 28/09/2012.
-       Thời gian đăng ký nộp tiền mua cổ phần gia hạn lần 2: từ ngày 28/09/2012 đến hết ngày 10/10/2012.
Điều 2:  Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
 
Nơi nhận:
-     Như trên
-     UBCKNN
-     Lưu.
 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
                                         (Đã ký)
TRẦN XUÂN CHƯƠNG