NHÂN SỰ
Nhân sự:
Tổng số lao động đến 31/12/2010 là  193  người. Trong đó:
* Đại học:                                                    61  người, tỷ lệ:             31   %
* Cao đẳng và Trung cấp:                             23  người, tỷ lệ:             12   %
* Công nhân nghề, lao động phổ thông:       110   người, tỷ lệ:            57   %


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

Thành phần của Hội đồng quản trị gồm có 05 người
Ban Kiểm soát gồm có 3 người (trong đó có 03 thành viên độc lập không điều hành).

Quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị: Được hưởng thù lao không quá 2% lợi nhuận thực hiện sau thuế và tiền thưởng phạt theo tỷ lệ tăng giảm lợi nhuận so với kế hoạch; các thành viên được Công ty thanh toán chi phí phát sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ và tạo các điều kiện thuận lợi thực hiện chức năng của HĐQT, các thành viên không kiêm nhiệm được trả thù lao từ lợi nhuận sau thuế.

Tiểu sử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

I/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:


 
1. Chủ tịch HĐQT: kiêm Tổng  Giám đốc:
Ông: Trần Xuân Chương
Sinh ngày: 16/6/1961
Quê quán: Hưng Yên
Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng           Năm tốt nghiệp: 1984
Nơi đào tạo: Trường Đại học xây dựng Hà Nội
Các chức vụ kinh qua:
1989 - 1993: Đội trưởng thi công xây dựng Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật XDCB Cao su
1994- 9/1995: phó giám đốc Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật XDCB Cao su
10/1995-2/2001 phó giám đốc Công ty kỹ thuật XDCB Cao su
3/2001- 6/2005: Giám đốc Công ty kỹ thuật XDCB Cao su
7/2005 - nay: Chủ tịch HĐQT  kiêm Tổng giám đốc công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su
2 UV- HĐQT kiêm Phó Tổng  Giám đốc:
Ông: Nguyễn Văn Cao
Sinh ngày: 12/8/1955
Quê quán: Bắc Ninh
Nghề nghiệp: Kỹ sư nông nghiệp      Năm tốt nghiệp: 1977
Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp II
Các chức vụ kinh qua:
1/1978 – 12/1986: Cán bộ phân viện quy hoạch – thiết kế nông nghiệp
1/1987 –2/1988: Cán bộ công ty thức ăn chăn nuôi TW2
3/1989-1/1990: Đội trưởng thi công cầu đường Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật XDCB Cao su
2/1990-9/1995:  Phó giám đốc Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật XDCB Cao su
10/1995-6/2005: Phó giám đốc Công ty kỹ thuật XDCB Cao su
7/2005-nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su
3. UV- HĐQT kiêm Phó Tổng  Giám đốc:
Ông: Nguyễn Quốc Việt
Sinh ngày: 26/10/1962
Quê quán: Bình Dương
Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế                    Năm tốt nghiệp: 1996
Nơi đào tạo: Trường Đại học tổng hợp TP. HCM
Các chức vụ kinh qua:
1991 – 10/1995: Cán bộ phòng tổng hợp Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật XDCB Cao su
11/1995 – 5/1997: Phó phòng tổ chức – Hành chính công ty kỹ thuật XDCB Cao su
6/1997 – 8/1999: trưởng phòng tổ chức– Hành chính công ty kỹ thuật XDCB Cao su
9/1999 – 6/2005: trưởng phòng Kế hoạch– Kỹ thuật công ty kỹ thuật XDCB Cao su
7/2005-nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su
4. UV- HĐQT kiêm Kế Toán trưởng:
Ông: Nguyễn Mai Hoàng
Sinh ngày: 10/7/1963
Quê quán: Nghệ an
Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán               Năm tốt nghiệp: 1987
Nơi đào tạo: Trường Đại học tà chính kế toán TP. HCM
Các chức vụ kinh qua:
11/1987 – 8/1989: Cán bộ phòng kế toán công ty cà phê Đồng Nai
9/1989 – 12/1990: Kế toán trưởng trạm cơ giới và xây dựng cơ bản – công ty cà phê Đồng Nai
6/1991 – 7/1992: Cán bộ phòng kế toán công ty dịch vụ thương mại Q.1 TP. HCM
8/1992 – 4/1994: Cán bộ phòng kế toán Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật XDCB cao su
5/1994 – 6/2005: Phó phòng kế toán Công ty kỹ thuật XDCB Cao su
7/2005 – nay: Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su
5. UV- HĐQT kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ Thuật:
Ông: Dương Hải Hà
Sinh ngày: 25/8/1968
Quê quán: Quảng Bình
Nghề nghiệp: kỹ sư xây dựng                     Năm tốt nghiệp: 2002
Nơi đào tạo: Trường Đại học Mở TP. HCM
Các chức vụ kinh qua:
2/1994 – 5/2003: Cán bộ phòng Kế hoạch – kỹ thuật Công ty kỹ thuật XDCB Cao su
6/2003 – 6/2005: đội trưởng thi công Công ty kỹ thuật XDCB Cao su
7/2005 – 12/2007:  Phó phòng Kế hoạch– Kỹ thuật Công ty kỹ thuật XDCB Cao su
1/2008 – nay: Thành viên HĐQT kiêm trưởng phòng Kế hoạch– Kỹ thuật công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su
II/ BAN KIỂM SOÁT:

1. Trưởng Ban Kiểm soát:
Ông: Nguyễn Duy Tuấn
Sinh ngày: 12/10/1958
Quê quán: Thái Bình
Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế                    Năm tốt nghiệp: 1981
Nơi đào tạo: Trường Đại học kinh tế TP. HCM
Các chức vụ kinh qua:
6/1982 – 2/1990: Nhân viên phòng kế toán Công ty phục vụ đời sống(Tổng cục Cao su)
3/1990 – 9/1992: Phó phòng kế toán Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật XDCB Cao su
10/1992 – 9/1992: Quyền kế toán trưởng Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật XDCB Cao su
12/1994 – 6/2005:  kế toán trưởng Công ty kỹ thuật XDCB Cao su
7/2005 – nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su
2. Ủy viên Ban Kiểm soát:
Ông: Vũ Văn Tuân
Sinh ngày: 2/1/1966
Quê quán: Hải Dương
Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế                    Năm tốt nghiệp: 1995
Nơi đào tạo: Trường Đại học kinh tế TP. HCM
Các chức vụ kinh qua:
1996 – 5/1997: Nhân viên phòng kinh doanh Công ty liên doanh SX xe gắn máy VMEP
6/1997 – 6/2005: Cán bộ P. Kế hoạch– Kỹ thuật Công ty kỹ thuật XDCB Cao su
7/2005 – 8/2011:  Phó phòng Kế hoạch– Kỹ thuật kiêm thành viên Ban kiểm soát công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su
9/2011– nay: Phó tổng giám đốc Công ty CP chế biến & XNK thủy sản đồng Tháp, thành viên Ban kiểm soát công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su
3. Ủy viên Ban Kiểm soát:
Ông: Trần Đình Phong
Sinh ngày:
Quê quán:
Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế                    Năm tốt nghiệp:
Nơi đào tạo:
Các chức vụ kinh qua:

III/ BAN ĐIỀU HÀNH:

1. Tổng Giám đốc Ông Trần Xuân Chương. (thông tin đã có trong HĐQT).
2.  Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Cao (thông tin đã có trong HĐQT).

3. Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Quốc Việt (thông tin đã có trong HĐQT).