CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
Số: 30/2012/CV.ĐÔCS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
TP. HCM, ngày 12 tháng  10 năm 2012
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CỔ PHIẾU CTCP XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
(Theo Giấy chứng nhận chào bán số 24/GCN – UBCK  ngày 02/7/2012 và Quyết định số  774 /QĐ-UBCK ngày 27 / 09 / 2012 của UBCKNN chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng)
 
Kính gửi:
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VỤ QUẢN LÝ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN
 
Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
Địa chỉ trụ sở chính:  402 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: (84.08) 38556786     Fax: (84.08) 38577526
I.     Cổ phiếu chào bán:
1.         Tên cổ phiếu chào bán:           Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su
2.         Mã cổ phiếu:                           RCC
3.         Loại cổ phiếu:                         Cổ phiếu phổ thông
4.         Mệnh giá:                               10.000 đồng/cổ phiếu
5.         Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.800.000 c phiếu.
6.         Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 18.000.000.000 đồng.
7.         Ngày phát hành: 02/7/2012.
8.         Ngày bắt đầu chào bán:             Ngày 30/7/2012
9.         Ngày kết thúc chào bán:           Ngày 10/10/2012
10.     Thời hạn đăng ký mua: Từ ngày 30/7/2012 đến ngày 28/9/2012 và gia hạn từ ngày 01/10/2012 đến 16h00 ngày 10/10/2012.
11.     Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/7/2012 đến ngày 28/9/2012 và gia hạn từ 01/10/2012 đến 16h00 ngày 10/10/2012.
12.     Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến  11/11/2012.
II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:
Không có.
III.    Đại lý phân phối:
Không có.

IV.             Kết quả chào bán cổ phiếu:
Đối tượng mua cổ phiếu
Giá chào bán (đ/cp)
Số cổ phiếu chào bán
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua
Số lượng cổ phiếu được phân phối
Số người đăng ký mua
Số người được phân phối
Số người không được phân phối
Số cổ phiếu còn lại
Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1
2
3
4
5
6
7
8= 6-7
9=3-5
10
1. Cổ đông hiện hữu
10.000
1.125.000
322.062
322.062
12
12
0
802.938
17,89 %
2. Đối tác chiến lược
10.000
675.000
0
0
0
0
0
675.000
0 %
3. Chào bán tiếp số cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (*)
10.000
802.938
478.000
478.000
09
09
0
324.938
26,56 %
Tổng số
 
1.800.000
800.062
800.062
21
21
0
999.938
44.45%
Ghi chú: Kết thúc thời hạn cuối cùng nộp tiền đối với cổ đông hiện hữu ngày 28/09/2012, số lượng cổ phiếu các cổ đông hiện hữu không nộp tiền mua cổ phiếu là 802.938 cổ phiếu. Thực hiện theo Nghị quyết số  29/12 /HĐQT  ngày 01/ 10/ 2012 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su về việc xử lý bán tiếp 802.938 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu chưa được phân phối hết. Đến ngày 10/10/2012 Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su đã  phân phối 478.000 cổ phiếu  cho 09 cổ đông hiện hữu có nhu cầu mua thêm.
 

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:
1.        Tổng số cổ phiếu đã phân phối:  800.062 cổ phiếu, chiếm 44,45% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2.        Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 8.000.620.000 đồng.
3.        Tổng chi phí: 105.000.000 đồng.
Trong đó:
-       Phí tư vấn phát hành cổ phiếu ra công chúng: 95.000.000 đồng.
-       Lệ phí đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng: 10.000.000 đồng.
4.        Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 7.895.620.000 đồng
5.        Tổng số tiền thu được có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
VI.    Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:
Stt
Danh mục
1000 đồng
Tỷ lệ (%)
 
Tổng vốn chủ sở hữu:
-          Cổ đông sáng lập:
-          Cổ đông lớn:
-                  Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:
Trong đó:  
-          Nhà nước:
-          Người nước ngoài:
53.000.620
1.776.336
2.128.278
947.418
 
1.351.500
0
100%
33,51%
40,15%
17,87%
 
25,5%
0
 
Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:
Stt
Họ và tên
Địa chỉ
Giấy phép ĐKKD/CMND
Số lượng
Tỷ lệ (%)
1.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt nam
236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP HCM.
41000341
1.351.500
25,5%
2
Nguyễn Mai Hoàng
147/A13 Đề Thám, QI, TP.HCM
023285132
436.538
8,24%
3
Trần Xuân Lực
35 Tổ 17 KP3, Thạnh Lộc, quận 12, TP-HCM
141944631
376.240
7,09%
 
Tài liệu đính kèm:
-    Xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
-    Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28/12/BB-HĐQT ngày 01/10/2012 và Nghị quyết số 29/12/NQ-HĐQT ngày 01/10/2012 của HĐQT về việc xử lý cổ phần từ chối mua của cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su trong đợt chào bán ra công chúng năm 2012.
Trân trọng.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS”để báo cáo”;
- Lưu VT.
 
TP.HCM, ngày  12  tháng 10  năm 2012
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
 
TRẦN XUÂN CHƯƠNG