Số: 32 /2012/CV/RCC
V/v: Thông báo tăng vốn điều lệ.                       Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2012
 
 
 
Kính gửi:          -     Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
                        -     Cổ Đông, Công Ty Cổ Phần Xây dựng-Địa ốc Cao su.
 
Công Ty Cổ Phần Xây dựng-Địa ốc Cao su (“Công ty”), bằng văn bản này thông báo đến quý cơ quan và quý cổ đông Công ty việc Công ty đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận và cấp giấy phép số 24/GPĐC-UBCK ký ngày 02/ 7/ 2012 về việc tăng vốn điều lệ.
 
Công ty đã điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư –TP.HCM , ngày 16/11/2012; theo đó:
 
-     Vốn điều lệ cũ của Công ty theo Giấy phép trước ngày 16/11/2012 là: 45.000.000.000 (bố mươi lăm tỷ đồng).
 
-     Vốn điều lệ mới được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp phép và đăng ký tại  Sở Kế hoạch và Đầu tư –TP.HCM, ngày 16/11/2012 là:  53.000.620.000 (Năm mươi ba tỷ, sáu trăm hai mươi nghìn đồng)
 
Chúng tôi thông báo đến quý cơ quan và Cổ đông về việc thay đổi nêu trên, và công bố thông tin này trên website của Công ty tại địa chỉ số www.rcc.vn.
 
Trân trọng!
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS”để báo cáo”;
- Lưu VT.
 
TP.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2012
                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
 
TRẦN XUÂN CHƯƠNG