BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
( năm 2012)
 
 Kính gửi:
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 
Công ty CP Xây dựng-Địa ốc Cao su gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan và báo cáo với Quý cơ quan tình hình quản trị Công ty năm 2012 như sau:
Thông tin cơ bản:
-               Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su
-               Địa chỉ trụ sở chính: 402 Nguyễn Chí Thanh, F6, Q10, TP-HCM
-               Điện thoại: (08) 38552037    Fax: (848)38577526
-               Email: diaoccaosu@yahoo.com
-            Vốn điều lệ: 53.000.620.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ, sáu trăm hai mươi nghìn đồng)
-               Mã chứng khoán đăng ký: RCC
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1. Các cuộc họp của HĐQT:
Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức họp 06 lần:
-               Ngày 29/3/2012: Họp HĐQT thông qua phương án tăng vốn điều lệ 2012.
-               Ngày 22/5/2012: Họp HĐQT về việc thông qua phương án vay và sử dụng vốn vay Ngân hàng SHB.
-               Ngày 22/6/2012: Họp HĐQT về việc thông qua phương án vay và sử dụng vốn vay Ngân hàng Đầu tư phát triễn.
Nội dung chính của các cuộc họp này là thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ năm 2011 thông qua và kế hoạch triễn khai hoạt động SXKD, kế hoạch sử dụng vốn vay ngân hàng.
-          Ngày 19/ 9/ 2012 HĐQT  họp về việc thông qua phương án thoái vốn tại khu công nghiệp Minh Hưng –Bình Long.
-         Ngày 01/10/2012 HĐQT họp xét duyệt phân phối bán cổ phần cho nhà đầu tư. (số cổ phần bán không hết của đợt phát hành)
-         Ngày 12/ 12/ 2012 HĐQT họp thông qua phương án chi trả cổ tức đợt 1/ 2012.
Chi tiết số buổi tham gia họp của các thành viên HĐQT như sau:
 
STT
Thành viên HĐQT
Chức vụ
Số buổi họp tham dự
Lý do
 1
Ông Trần Xuân Chương
Chủ tịch
06
 
2
Ông Nguyễn Văn Cao
Thành viên
06
 
3
Ông Nguyễn Quốc Việt
Thành viên
06
 
4
Ông Nguyễn Mai Hoàng
Thành viên
06
 
6
Ông Dương Hải Hà
Thành viên
06
 
 
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua Báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, Ban Kiểm soát để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành Công ty trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động lớn, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, vì lợi ích của Cổ đông, kiểm soát và hạn chế rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ RCC.
Chủ tịch HĐQT điều hành các cuộc họp xây dựng, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 
   HĐQT đã ban hành các Nghị  Quyết, Quyết định sau:
TT
Số Nghị Quyết, Quyết định
Ngày ban hành
Nội dung
01
04/12/NQ- HĐQT
29/3/2012
Thông qua danh sách Đối tác chiến lược phát hành cổ phiếu.
02
05/12/NQ- HĐQT
29/3/2012
Thông qua toàn văn bộ hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu gửi UBCK-NN.
03
07/12/QĐ- HĐQT
29/3/2012
Đăng ký chào bán CP với UBCK.
04
08/12TB-HĐQT
17/4/2012
Thông báo chốt danh sách xin ý kiến niêm yết sàn giao dịch CK tập trung.
05
10/12/QĐ- HĐQT
17/4/2012
Thành lập Ban kiểm phiếu
06
12/12/NQ- ĐHCĐ
25/4/2012
NQ-ĐHCĐ bằng hình thức lấy ý kiến văn bản, nội dung đưa CP sau khi phát hành niêm yết trên sàn CK tập trung.
07
19/12/NQ- HĐQT
30/8/2012
NQ Gia hạn thời gian đăng ký mua cổ phiếu phát hành.
08
24/12/ NQ- HĐQT
19/9/2012
NQ Thoái vốn tại khu công nghiệp Minh Hưng- Bình Long.
09
26/12/ NQ- HĐQT
01/10/2012
NQ Gia hạn thời gian nộp tiền mua Cổ phấn đợt 2/ 2012.
10
29/ 12/ NQ- HĐQT
01/10/2012
NQ Xét duyệt mua cổ phần 2012
11
32/12 NQ- HĐQT
12/12/2012
NQ Chi trả cổ tức đợt 1/2012
III.     Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:  Từ 01/01/2012 đến 31/12/ 2012  không có sự thay đổi thành viên HĐQT
 
IV.Thay đổi danh sách về NCLQ (so với tại 01/01/2012)
      Từ 01/01/2012 đến 31/12/ 2012 không có sự thay đổi người có liên quan thành viên HĐQT
V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:
1.   Danh sách cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% Vốn điều lệ RCC)
TT
Tên cổ đông
Số giấy CMND/sốGiấy CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp
 
Địa chỉ
Số cổ phần sở hữu
Tỷ lệ sở hữu (%)
1
 Tập đoàn Công nghiệp Cao su
 
290 Nam kỳ Khởi nghĩa, Quận 3-HCM
 
1.351.500
25,5%
2
Ông; Nguyễn Mai Hoàng
023285132
147/A 13 Đề Thám- Phường Cô Giang,Q I- HCM
 
436.538
8,24%
3
Ông Trần Xuân Lực
141944631
35 tổ 17 KP3, Thạnh Lộc, quận 12, TP-HCM
 
376.240
 
7,09%
 
2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tại 31/12/2012).
 
 
Từ 01/01/2012 đến 31/12/ 2012 không có sự thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
3.      Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan theo điều 34 TT52/2012/TT-BTC:
TT
Tên tổ chức/ cá nhân
Quan hệ với cổ đông nội bộ
 
Số cổ phần sở hữu đầu kỳ
 
Số cổ phần sở hữu cuối kỳ
 
Lý do tăng giảm
1
Trần Xuân Tưởng
Em ruột Trần Xuân Chương-Chủ tịch HĐQT
123.714
2,75%
223.643
4,22%
Mua  theo quyền và nghị quyết HĐQT xét duyệt phân bổ số cổ phiếu cổ đông từ chối mua
 
3. Các giao dịch khác (Cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, người liên quan chính công ty)
TT
Tên tổ chức/ cá nhân
Chức vụ tại công ty
 
Số cổ phần sở hữu đầu kỳ
 
Số cổ phần sở hữu cuối kỳ
 
Lý do tăng giảm
1
 
Trần Xuân Chương
Chủ tịch HĐQT
 
205.931
 
4,57%
 
257.410
 
4,85%
Mua  theo quyền và nghị quyết HĐQT xét duyệt phân bổ số cổ phiếu cổ đông từ chối mua
2
Nguyễn Quốc Việt
UV.HĐQT
72.407
1,6%
92.407
1,74%
 Theo quyền & xét duyệt của HĐQT
3
Nguyễn Mai Hoàng
UV.HĐQT
 
255.333
4,57%
436.538
8,24%
Theo quyền & xét duyệt của HĐQT
4
 
Nguyễn Hoàng Công
Người được ủy quyền công bố thông tin
 
550
0,012
 
20.688
 
0,39%
Theo quyền & xét duyệt của HĐQT
5
Trần Xuân Lực
Cổ đông lớn
269.240
5,98%
376.240
7,09%
Theo quyền & xét duyệt của HĐQT
 
3. Các vấn đề cần lưu ý khác:
           Tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, RCC đặc biệt lưu ý và nghiêm túc thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các trường hợp bắt buộc phải công bố thông tin.
 
Trân trọng,
 
Nơi nhận:
·          Như trên;
·          Lưu VPHĐQT, VT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
TRẦN XUÂN CHƯƠNG