KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2012Đ/v tính: VNĐ
CHỈ TIÊU Mã số Năm nay Năm trước
1 2 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01      176,881,681,353      156,985,758,592
2. Các khoản giảm trừ (04+05+06+07) 03                431,377,314             1,249,717,918
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10      176,450,304,039      155,736,040,674
4. Giá vốn hàng bán 11          166,254,250,177          148,746,811,721
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20        10,196,053,862          6,989,228,953
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21             9,682,303,887            62,880,198,050
7. Chi phí tài chính 22             6,618,497,435            61,340,608,951
          Trong đó: chi phí lãi vay 23          6,262,895,808          7,690,467,795
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25             5,369,502,586             6,336,478,343
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:
=  20+(21-22)-(24+25)
30          7,890,357,728          2,192,339,709
11. Thu nhập khác 31                  20,001,001            10,394,169,090
12. Chi phí khác 32                   2,045,419                            992
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 ) 40               17,955,582        10,394,168,098
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 +40 ) 50          7,908,313,310        12,586,507,807
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51             1,481,810,424             2,899,953,923
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN :(60 = 50 - 51 ) 60          6,426,502,886          9,686,553,884
18. Lãi/(lỗ) cơ bản trên cổ phần 70                         1,371                         2,153


Ngày 25 tháng 03 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC


(đã ký)


TRẦN XUÂN CHƯƠNG