BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
NĂM 2012Đ/v tính: VNĐ
TÀI SẢN MÃ SỐ SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100          250,304,299,266          266,287,730,755
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110              1,109,295,567                 920,367,199
1. Tiền 111                 1,109,295,567                    920,367,199
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120                 490,691,851                 715,000,000
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 121                    490,691,851                 1,009,540,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129                                  -                    (294,540,000)
III. Các khoản phải thu 130          144,218,246,497          147,467,703,930
1. Phải thu của khách hàng 131               50,218,013,461               57,405,843,536
2. Trả trước cho người bán 132                     11,006,615
5. Các khoản phải thu khác 135               95,375,536,421               91,448,170,394
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139                (1,386,310,000)                (1,386,310,000)
IV. Hàng tồn kho 140            27,748,235,237            36,921,357,231
1. Hàng tồn kho 141               27,748,235,237               36,921,357,231
V. Tài sản ngắn hạn khác 150            76,737,830,114            80,263,302,395
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151                 1,404,046,125                    902,014,195
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152                 3,998,231,491                 5,616,928,678
4. Tài sản ngắn hạn khác 158               71,335,552,498               73,744,359,522
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200          189,014,267,983          195,623,875,878
II. Tài sản cố định 220                 223,411,568                 223,411,568
1. TSCĐ hữu hình 221                    213,803,673                    222,111,568
+ Nguyên giá 222             3,603,681,031             3,561,681,031
+Giá trị hao mòn luỹ kế 223            (3,389,877,358)            (3,339,569,463)
3. TSCĐ vô hình 227                                  -                         1,300,000
+ Nguyên giá 228                  26,000,000                  26,000,000
+Giá trị hao mòn luỹ kế 229                 (26,000,000)                 (24,700,000)
III. Bất động sản đầu tư 240              9,145,500,000              9,145,500,000
+ Nguyên giá 241                 9,145,500,000                 9,145,500,000
+Giá trị hao mòn luỹ kế 242                                  -                                    -  
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250          186,254,964,310          186,254,964,310
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252               29,180,000,000               29,180,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác 258              150,474,964,310              157,074,964,310
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270          439,318,567,249          461,911,606,633
NGUỒN VỐN MÃ SỐ SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320) 300          372,276,642,705          402,960,385,496
I. Nợ ngắn hạn 310          372,276,642,705          402,907,456,126
1. Vay và nợ ngắn hạn 311               55,490,061,221               56,827,967,623
2. Phải trả cho người bán 312                 8,473,378,210               16,778,392,000
3. Người mua trả tiền trước 313               12,276,008,483               16,790,763,626
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314                 1,414,190,026                 2,843,334,290
6. Chi phí phải trả 316                     76,363,636                                  -  
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319              293,770,667,342              308,201,156,995
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323                    775,973,787                 1,465,841,592
II. Nợ dài hạn 330                                  -                     52,929,370
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336                                  -                       52,929,370
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) 400            67,041,924,544            58,951,221,137
I. Vốn chủ sở hữu 410            67,041,924,544            58,951,221,137
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411               53,000,620,000               45,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412                 7,313,274,170                 7,313,274,170
7. Quỹ đầu tư phát triển 417                 4,522,591,840                 4,522,591,840
8. Quỹ dự phòng tài chính 418                 1,845,886,761                 1,350,040,578
10. Lợi nhuận chưa phân phối 420                    359,551,773                    765,314,549
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440          439,318,567,249          461,911,606,633