Ý kiến của kiểm toán viên
Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của 
Công ty Cổ Phần Xây Dựng - Địa Ốc Cao Su vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của năm 
tài chính kết thúc vào cùng ngày nêu trên phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam và các qiu định pháp lý có liên quan.
Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc như sau:
Như trình bày tại mục 5.10 của thuyết minh báo cáo tài chính , trong năm 2012, Công ty CP Chế Biến và Xuất nhập khẩu Đòng Tháp đã tạm ngưng hoạt động kinh doanh chính và đang chuẩn bị tiến hành thủ tục phú sản. Tại thời điểm ngày 31/12/2012, Công ty này đang có phần lỗ vượt vốn là 57.436.348.861 đồng. Như vậy, với cương vị là nhà đầu tư, Công ty Cp Xây Dựng - Địa Ốc Cao Su cũng phải gánh chịu một khoản lỗ tương ứng là 10.912.906.284 đồng. Khoản lỗ này chưa được trình bày vào kết quả kinh doanh trong năm 2012.