SỐ: 02 /13/ NQ-ÑH                            TP Hồ Chí Minh, ngày  26 tháng  4 năm 2013
 
                                                   NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU.
 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng -  Địa ốc Cao su.
- Căn cứ nội dung biên bản: 01 /13 BB-ĐHCĐ cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, tổ chức vào lúc 08h30 và kết thúc lúc 11h 30 ngày 26/04/2013 tại: Hội trường Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, số 35 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TP-HCM, với 76 cổ đông tham dự, sở hữu                   4.927.258 cổ phần chiếm tỷ lệ 92,97 %.
        Đại hội đã được Hội Đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, trình bày các báo cáo kết quả họat động SXKD năm 2012, kế hoạch họat động SXKD – đầu tư năm 2013. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung báo cáo, các tờ trình xin ý kiến Đại hội;
       Trên cơ sở các kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su đã được ghi nhận trong Biên bản cuộc họp ĐHCĐ, Đại hội thống nhất ra Quyết Nghị;
 
QUYẾT NGHỊ
 
Điều 1:  Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012;
 
CHỈ TIÊU
THỰC HIỆN
(Đ/v tính; tỷ đồng)
% THỰC HIỆN/
KẾ HOẠCH
Doanh thu
186,153
120%
Lợi nhuận sau thuế
6,243
62%
Tổng quĩ lương
20,015
104%
Lương BQ/ người/ tháng
3,9 triệu đồng
103%
 
Điều 2:  Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2012 như nội dung đã trình Đại hội;
 
Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012, như nội dung đã trình Đại hội.
 
Điều 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quĩ, chi trả cổ tức năm 2012.                           
                             
                                                                                                           ( Đơn vị tính: VNĐ)
STT
KHOẢN MỤC
GIÁ TRỊ
1
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011 chuyển sang
765.011.329
2
Lợi nhuận trước thuế năm 2012
7.908.313.310
3
Thuế TNDN miễn giảm được chuyển vào quĩ đầu tư phát triễn
183.706.357
4
Thuế TNDN phải nộp
1.481.810.423
5
Thù lao HĐQT & BKS theo nghị quyết 2013
 (lợi nhuận sau thuế * 3%)
187.283.896
 
6
Trích quĩ đầu tư phát triễn 5% (lợi nhuận sau thuế)
 
7
Trích quĩ dự phòng tài chính 5%
312.139.826
8
Trích quĩ khen thưởng phúc lợi 12%
749.135.584
9
Cổ tức năm 2012 (4,5% / Vốn điều lệ 45.000.000.000)
2.025.000.000
10
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau
3.734.248.553
 
- Khoản lợi nhuận còn lại năm 2012 là 3.734.248.553đ để lại nhằm bù cho khoản lỗ đầu tư của Công ty vào Công ty Thủy sản Đồng Tháp.
- Khoản tạm ứng cổ tức năm 2012 đã chi 10% / Vốn điều lệ, như vậy đã chi vượt 5,5% theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013 sẽ được cấn trừ cho cổ tức năm 2013.
 
 
Điều 5: Thông qua Kế hoạch SXKD – Đầu tư năm 2013 với những chỉ tiêu sau:
 
1.      Kế hoạch SXKD                                                                                 
CHỈ TIÊU
ĐƠN VỊ TÍNH
KẾ HOẠCH
2013
Doanh thu kế hoạch năm 2013
Triệu đồng
176.000
Lợi nhuận trước thuế
//
7.803
Lợi nhuận sau thuế KH
//
6.153
Đơn giá tiền lương & 116đ/1000đ doanh thu
 Tổng quĩ lương KH
//
19.152
Lao động bình quân thực hiện
Người
420
Lương bình quân KH/ người
Triệu đồng
3,9
Thu nhập bình quân KH / người
Triệu đồng
4,3
Cổ tức dự kiến % / Vốn ĐL: 53.000.620.000
%
9
2.      Kế hoạch đầu tư năm 2013 tập trung trọng điểm các dự án đầu tư sau;
-         Đầu tư hoàn thiện Dự án chung cư cao cấp 381 Bến Chương Dương sử dụng nguồn vốn từ bán cổ phiếu huy động tăng vốn điều lệ năm 2012 và các nguồn vốn vay tín dụng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2013.
-         Tiếp tục góp vốn vào Dự án nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu ( Cty CP Chế biến gỗ xuất khẩu-Địa ốc Cao su) Công ty nắm cổ phần chi phối 51% (vốn điều lệ 30 tỷ đồng)
 
Điều 6: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013;
                                                                                                  ( Đơn vị tính: VNĐ)
STT
KHOẢN MỤC
GÍA TRỊ
1
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012 chuyển sang
3.734.248.553
2
Lợi nhuận sau thuế năm 2013
6.153.000.000
3
Trích quĩ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế
307.650.000
4
Trích quĩ khen thưởng phúc lợi 12% lợi nhuận sau thuế
738.360.000
5
Cổ tức năm 2012 (9% / Vốn điều lệ 53.000.620.000)
4.770.055.000
6
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau
4.071.183.553
 
Điều 7: Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2013, như sau:
Chủ tịch HĐQT:                               2.000.000đ/tháng   * 12 = 24.000.000đ
Ủy viên HĐQT:                               (1.500.000đ * 4)    * 12   = 82.000.000đ
Trưởng Ban KS:                              1.500.000đ   * 12         = 18.000.000đ
Thành viên BKS & thư ký H ĐQT:   (1000.000đ * 3) * 12        = 36.000.000đ
                                                       Tổng:                           160.000.000đ
- Mức thù lao H ĐQT & BKS được hưởng phụ thuộc vào kết quả SXKD của công ty nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế hàng năm.
- Mức thưởng cho Ban điều hành không quá 30% giá trị phần vượt lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm.
 
Điều 8: Phê duyệt điều chuyển số tiền trích lập quĩ Đầu tư phát triển sang quĩ Dự phòng tài chính
            Đến ngày 31/ 12/ 2012 số dư của 02 quĩ như sau:
 
-         Quĩ Đầu tư phát triễn:               4.522.591.840đ
-         Quĩ dự phòng tài chính:           1.845.886.761đ
           
            Điều chỉnh năm 2013:
 
-         Quĩ Đầu tư phát triễn:                               -0-đ
-         Quĩ dự phòng tài chính:           6.368.478.601đ
           
Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có đủ năng lực, trung thực  để thực hiện việc kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013.
 
 
 
Điều 10: Phê duyệt  nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2013 với các khoản điều sau;
-         Khoản 1, điều 15; khoản 2,3 điều 17; khoản 8 điều 21; khoản 1, 3 điều 24; khoản 3c, điều 31; khoản 2, điều 36;
-         Nội dung các khoản điều nêu trên, như bản kiến nghị chỉnh sửa bổ sung Điều lệ năm 2013 đã trình tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013.
 
 Điều 11: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 26/ 4/ 2013, tất cả các Cổ đông của Công ty, các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị công ty đề ra các giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện nhằm đạt được các nội dung Đại hội đã đề ra.
 
                                                                                TM/ CHỦ TỌA ĐOÀN                 
                                                                       CHỦ TỊCH HĐQT
 
                                                                            (Đã ký)
 
 
*Nơi nhận:
             -HĐQT, BKS                                                         TRẦN XUÂN CHƯƠNG           
               -Công bố thông tin cho cổ đông                                                                   
      -Lưu HC/ Thư ký HĐQT