TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    CTY CP XÂY DỰNG ĐỊA ỐC CAO SU                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                 ––––––––                                                      ––––––––––––––––––––––––
                   Số : .........../ĐOCS                                    TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2013
V/v : báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành cổ phiếu đợt 2 năm 2012
       Kính gửi:          Ban Quản Lý Phát Hành - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Căn cứ CV số 2693/UBCK-QLPH ngày 14 tháng 06 năm 2013 của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
Theo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của chúng tôi lần 2 năm 2012 số tiền thu được là: 8.000.620.000 đồng (tám tỉ sáu trăm hai mươi ngàn đồng) như đã báo cáo. Và số tiền này đã được Chúng tôi dùng góp vốn vào Dự án 381 Bến Chương Dương theo thông báo số 31/CSVN-BQLDA của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam.
Nay, Công ty chúng tôi làm công văn này thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước được rõ .
Xin cám ơn và trân trọng kính chào.     
                                                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi gửi:
-          Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước
-          Hội đồng quản trị…
-          Ban kiểm soát
-          Lưu.