BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2013)
 
 Kính gửi:
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 
Công ty CP Xây dựng-Địa ốc Cao su gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan và báo cáo với Quý cơ quan tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2013 như sau:
Thông tin cơ bản:
-               Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su
-               Địa chỉ trụ sở chính: 402 Nguyễn Chí Thanh, F6, Q10, TP-HCM
-               Điện thoại: (08) 38552037    Fax: (848)38577526
-               Email: diaoccaosu@yahoo.com
-            Vốn điều lệ: 53.000.620.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ, sáu trăm hai mươi nghìn đồng)
-               Mã chứng khoán đăng ký: RCC
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1. Các cuộc họp của HĐQT:
06 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã tổ chức họp 03 lần, nội dung cuộc họp như sau:
-               Ngày  15/ 01/ 2013 : Họp HĐQT thông qua  việc Ngừng đầu tư góp vốn vào Cty Cổ phần Cao su Chư sê- Kongpongthom.
-               Ngày 02/ 4 / 2013 : Họp HĐQT thông qua kế hoạch hoạt động SX kinh doanh năm 2013 thông qua các tờ trình trình ĐHCĐ thường niên 2013và công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
-               Ngày 17/ 6/ 2013: Họp HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động SX-KD 05 tháng đầu năm 2013, triễn khai KH-SXKD quí 3,4/2013 và  qui hoạch nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ 2015-2020.
Chi tiết số buổi tham gia họp của các thành viên HĐQT như sau:
STT
Thành viên HĐQT
Chức vụ
Số buổi họp tham dự
Số buổi vắng, Lý do
 1
Ông Trần Xuân Chương
Chủ tịch
03
0
2
Ông Nguyễn Văn Cao
Thành viên
03
0
3
Ông Nguyễn Quốc Việt
Thành viên
03
0
4
Ông Nguyễn Mai Hoàng
Thành viên
03
0
6
Ông Dương Hải Hà
Thành viên
03
0
 
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua Báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, Ban Kiểm soát để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành Công ty trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động , đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, vì lợi ích của Cổ đông, kiểm soát và hạn chế rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ RCC.
Chủ tịch HĐQT điều hành các cuộc họp, xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 
   HĐQT đã ban hành các Nghị  Quyết, Quyết định sau:
TT
Số Nghị Quyết, Quyết định
Ngày ban hành
Nội dung
01
33/12/NQ- HĐQT
15/ 01/ 2013
Ngừng đầu tư góp vốn vào Cty Cổ phần Cao su Chư sê- Kongpongthom.
02
34/12/NQ- HĐQT
02/ 4/ 2013
Thông qua kế hoạch SXKD 2013, các tờ trình trình ĐHCĐ thường niên 2013.
03
05/ 13/ NQ- HĐQT
17 /6/ 2013
Triễn khai KH-SXKD quí 3,4/2013 và qui hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020
III.     Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:  Từ 01/01/2013 đến 30/ 6/ 2013  không có sự thay đổi thành viên HĐQT
IV.Thay đổi danh sách về NCLQ (so với tại 31/12/2012)
      Từ 01/01/2013 đến 30/ 6/ 2013 không có sự thay đổi người có liên quan thành viên HĐQT
V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:
1.   Danh sách cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% Vốn điều lệ RCC)
TT
Tên cổ đông
Số giấy CMND/sốGiấy CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp
 
Địa chỉ
Số cổ phần sở hữu
Tỷ lệ sở hữu (%)
1
 Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN
 
290 Nam kỳ Khởi nghĩa, Quận 3
1.351.500
25,5%
2
Ông; Nguyễn Mai Hoàng
023285132
147/A 13 Đề Thám- P Cô Giang,Q I- HCM
436.538
 
8,24%
3
Ông Trần Xuân Lực
141944631
35 tổ 17 KP3, Thạnh Lộc, Q12, TP-HCM
376.240
7,09%
2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tại 30/ 6/ 2013).
Từ 01/01/2013 đến 30/ 6/ 2013 không có sự thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
3.      Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan theo điều 34 TT52/2012/TT-BTC:
TT
Tên tổ chức/ cá nhân
Quan hệ với nội bộ
Số cổ phần sở hữu đầu kỳ
Số cổ phần sở hữu cuối kỳ
 
Lý do tăng giảm
 
-----------------
-----------
 
 
 
 
----------
(Không phát sinh)
4. Các giao dịch khác (Cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, người liên quan chính công ty) (Không phát sinh)
TT
Tên tổ chức/ cá nhân
Chức vụ tại công ty
Số cổ phần sở hữu đầu kỳ
Số cổ phần sở hữu cuối kỳ
 
Lý do tăng giảm
 
----------------------
-------
 
 
 
 
-----------------------
5. Các vấn đề cần lưu ý khác:
           Tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty,  đặc biệt lưu ý và nghiêm túc thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các trường hợp bắt buộc phải công bố thông tin.
Trân trọng ./.
 
Nơi nhận:
·          Như trên;
·          Lưu VPHĐQT, VT.
 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
TRẦN XUÂN CHƯƠNG