BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013
                   
Mã số   TÀI SẢN   Thuyết minh   31/12/2013   01/01/2013
      VND   VND
                   
100   A. TÀI SẢN NGẮN HẠN       196,583,689,395   168,699,098,063
                   
110   I. Tiền và các khoản tương đương tiền   3   2,645,108,604   1,109,295,567
111   1. Tiền       2,645,108,604   1,109,295,567
                   
120   II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn   4   25,988,886,340   17,798,215,181
121   1. Đầu tư ngắn hạn       25,988,886,340   17,798,215,181
                   
130   III. Các khoản phải thu ngắn hạn       116,258,563,677   91,015,450,841
131   1. Phải thu của khách hàng       98,441,001,284   77,101,197,449
132   2. Trả trước cho người bán       256,704,715   11,006,615
135   5. Các khoản phải thu khác   5   18,947,167,678   15,289,556,777
139   6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi       (1,386,310,000)   (1,386,310,000)
                   
140   IV. Hàng tồn kho   6   20,057,320,802   27,748,235,237
141   1. Hàng tồn kho       20,057,320,802   27,748,235,237
                   
150   V. Tài sản ngắn hạn khác       31,633,809,972   31,027,901,237
151   1. Chi phí trả trước ngắn hạn       1,879,301,153   1,404,046,125
152   2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ       970,382,733   3,998,231,491
154   3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước   7   8,434,109   -
158   5. Tài sản ngắn hạn khác   8   28,775,691,977   25,625,623,621
                   
200   B. TÀI SẢN DÀI HẠN       215,814,144,159   224,909,540,309
                   
210   I. Các khoản phải thu dài hạn       -   -
                   
220   II. Tài sản cố định       143,325,525   213,803,673
221   1. Tài sản cố định hữu hình   9   143,325,525   213,803,673
222   - Nguyên giá       2,342,940,027   3,603,681,031
223   - Giá trị hao mòn luỹ kế       (2,199,614,502)   (3,389,877,358)
227   3. Tài sản cố định vô hình   10   -   -
228   - Nguyên giá       -   26,000,000
229   - Giá trị hao mòn luỹ kế       -   (26,000,000)
                   
240   III. Bất động sản đầu tư   11   9,145,500,000   9,145,500,000
241   - Nguyên giá       10,257,515,324   9,145,500,000
242   - Giá trị hao mòn luỹ kế       (1,112,015,324)   -
                   
250   IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn   12   206,518,921,847   215,550,236,636
252   2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh       -   2,100,000,000
258   3. Đầu tư dài hạn khác       210,945,196,636   213,450,236,636
259   4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn       (4,426,274,789)   -
                   
260   V. Tài sản dài hạn khác       6,396,787   -
261   1. Chi phí trả trước dài hạn   13   6,396,787   -
                   
270   TỔNG CỘNG TÀI SẢN       412,397,833,554   393,608,638,372
                   
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013
(tiếp theo)
                   
Mã số   NGUỒN VỐN   Thuyết minh   31/12/2013   01/01/2013
      VND   VND
                   
300   A. NỢ PHẢI TRẢ        339,453,557,715   326,566,713,828
                   
310   I. Nợ ngắn hạn       178,927,229,168   157,498,533,548
311   1. Vay và nợ ngắn hạn   14   66,137,875,637   55,490,061,221
312   2. Phải trả người bán       1,380,867,837   8,473,378,210
313   3. Người mua trả tiền trước       7,560,240,638   12,276,008,483
314   4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước   15   818,805,761   1,414,190,026
316   6. Chi phí phải trả   16   -   76,363,636
319   9. Các khoản phải trả, phải nộp khác   17   102,518,734,120   78,992,558,185
320   10. Dự phòng phải trả ngắn hạn       -   -
323   11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi       510,705,175   775,973,787
327   12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ       -   -
                   
330   II. Nợ dài hạn       160,526,328,547   169,068,180,280
333   3. Phải trả dài hạn khác   18   160,526,328,547   169,068,180,280
    - Phải trả dài hạn khác       160,526,328,547   169,068,180,280
                   
400   B. VỐN CHỦ SỞ HỮU       72,944,275,839   67,041,924,544
                   
410   I. Vốn chủ sở hữu   19   72,944,275,839   67,041,924,544
411   1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu       53,000,620,000   53,000,620,000
412   2. Thặng dư vốn cổ phần       7,313,274,170   7,313,274,170
417   7. Quỹ đầu tư phát triển       -   4,522,591,840
418   8. Quỹ dự phòng tài chính       6,543,634,965   1,845,886,761
420   10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối       6,086,746,704   359,551,773
                   
430   II. Nguồn kinh phí và quỹ khác       -   -
                   
440   TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN       412,397,833,554   393,608,638,372
                   
                   
Người lập                                                      Kế toán trường                 Tổng giám đốc
                   
                   
(Đã ký)                                                                (Đã ký)                              (Đã Ký)
                   
                   
                   
Nguyễn Khánh Hoàng                           Nguyễn Mai Hoàng          Trần Xuân Chương