BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2013
Đơn vị tính: Đồng
CHỈ TIÊU Mã số Tuyết minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 24  214,766,804,686  176,881,681,353
2. Các khoản giảm trừ (04+05+06+07) 03 24          2,630,632,268            431,377,314
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 24  212,136,172,418  176,450,304,039
4. Giá vốn hàng bán 11 25      202,874,439,850      166,254,250,177
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20
      9,261,732,568     10,196,053,862
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 24        10,576,159,640          9,682,303,887
7. Chi phí tài chính 22 26          9,939,205,601          6,618,497,435
          Trong đó: chi phí lãi vay 23
     5,411,548,383      6,262,895,808
8. Chi phí bán hàng 24
                         -                            -  
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25
         5,463,816,068          5,369,502,586
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:
=  20+(21-22)-(24+25)
30
      4,434,870,539       7,890,357,728
11. Thu nhập khác 31
                 150,444              20,001,001
12. Chi phí khác 32
           400,318,218                2,045,419
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 ) 40
       (400,167,774)            17,955,582
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 +40 ) 50
      4,034,702,765       7,908,313,310
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51
           911,882,378          1,481,810,424
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52


17. Lợi nhuận sau thuế TNDN :(60 = 50 - 51 ) 60 28       3,122,820,387       6,426,502,886
18. Lãi/(lỗ) cơ bản trên cổ phần 70 28                        589                      1,213Lập ngày 09 tháng 01 năm 2014
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                 KẾ TOÁN TRƯỞNG                            NGƯỜI LẬP
        (Ký, họ và tên)                                (Ký, họ và tên)


        ( Đã ký )                                                                  ( Đã ký)                                                                 ( Đã ký )


     TRẦN XUÂN CHƯƠNG                           NGUYỄN MAI HOÀNG                             NGUYỄN KHÁNH HOÀNG