BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
Năm 2013  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
                     
Mã số   Chỉ tiêu   Thuyết minh   Năm 2013   Năm 2012  
      VND   VND  
                     
    I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh              
01   1. Lợi nhuận trước thuế       4,034,702,764   7,908,313,310  
    2. Điều chỉnh cho các khoản              
02     Khấu hao tài sản cố định        57,684,573   51,607,895  
03     Các khoản dự phòng        4,426,274,789   (294,540,000)  
05     Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư       (10,172,656,664)   (9,536,703,887)  
06     Chi phí lãi vay        5,411,548,383   6,262,895,808  
08   3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động        3,757,553,845   4,391,573,126  
09     Tăng, giảm các khoản phải thu        (21,556,011,842)   12,578,760,373  
10     Tăng, giảm hàng tồn kho        7,690,914,435   9,173,121,994  
11     Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)       15,113,300,863   (26,626,485,019)  
12     Tăng, giảm chi phí trả trước       (468,858,240)   (502,031,930)  
13     Tiền lãi vay đã trả       (5,528,974,620)   (2,179,865,669)  
14     Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp       (1,486,607,188)   (2,899,953,923)  
15     Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh       -   114,166,522  
16     Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh       (9,871,297,585)   (1,487,382,047)  
20   Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh       (12,349,980,332)   (7,438,096,573)  
                     
    II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư              
21   1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác       -   (42,000,000)  
23   3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác       (25,468,963,010)   -  
24   4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác        3,337,000,000   -  
25   5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác       (7,000,000)   (1,600,000,000)  
26   6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác       19,022,040,000   8,052,400,000  
27   7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia   6,354,901,963   4,828,070,543  
30   Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư       3,237,978,953   11,238,470,543  
                     
    III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính              
31   1. Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu       -   8,000,620,000  
33   3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được       33,843,875,359   18,665,047,574  
34   4. Tiền chi trả nợ gốc vay       (23,196,060,943)   (20,002,953,976)  
36   6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu        -   (10,274,159,200)  
40   Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính       10,647,814,416   (3,611,445,602)  
                     
50   Lưu chuyển tiền thuần trong năm       1,535,813,037   188,928,368  
                     
60   Tiền và tương đương tiền đầu năm       1,109,295,567   920,367,199  
                     
61   Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ   -   -  
                     
70   Tiền và tương đương tiền cuối năm   3   2,645,108,604   1,109,295,567  
                     
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2014
NGƯỜI LẬP                             KẾ TOÁN TRƯỞNG            TỔNG GIÁM ĐỐC  
                     
(Đã ký)                                                    (Đã ký)                            (Đã ký)  
                     
                     
NGUYỄN KHÁNH HOÀNG        NGUYỄN MAI HOÀNG      TRẦN XUÂN CHƯƠNG