THÔNG BÁO
V/v: Chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su (RCC) trân trọng thông báo và kính mời Quí cổ đông  đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:
1-     Thời gian chốt danh sách tham dự đại hội: 16h 00 ngày 18 tháng 4 năm 2014
2-     Thời gian tổ chức:                             08h00 ngày 16 tháng 5 năm 2014
Địa điểm tổ chức: Hội trường Đoàn nghệ thuật Quân khu 7
Số: 35 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận, TP-HCM.
3- Đối tượng tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đến thời điểm chốt danh sách.
4- Nội dung đại hội:
-Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.
-Kế hoạch SX kinh doanh năm 2014.
-Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2013.
-Trình bày thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quĩ năm 2013, KH 2014 & các tờ trình xin ý kiến Đại hội,
-Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến.
-Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.
5- Các vấn đề cần lưu ý:
Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: Cổ đông lập giấy ủy quyền theo mẫu của công ty, quí cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc Trưởng Ban Kiểm Soát của Công ty.
Để việc tổ chức và tiếp đón được chu đáo, quí Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự đại hội tại văn phòng Công ty (402 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, TP.HCM) trước 11h30 ngày 14/ 4/ 2014; Điện thoại: 08385559610 Gặp cô Thanh Thủy. Fax: (848)36577526.
(Quí cổ đông xem trước tài liệu, truy cập trên trang web công ty: www.rcc.vn)
Trân trọng!
              TP-HCM, ngày 16 tháng 4   năm  2014 
                                                                               TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
                                                      
                                               
                                           (Đã ký)
   
 
                                                                                 Trần Xuân Chương