TP Hồ Chí Minh, ngày    16   tháng  4 năm 2014
 
 
NGHỊ QUYẾT
       HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.
- Căn cứ nội dung biên bản:02 /14/ BB-HĐQT ngày 16/ 4/ 2014.
 
Trên cơ sở  kết quả biểu quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, đã được ghi nhận trong Biên bản cuộc họp HĐQT thống nhất ra Quyết Nghị;
 
QUYẾT NGHỊ
 
Điều 1: Thông qua công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội 16h ngày 18/4/ 2014. Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014: 8h 00 ngày 16/ 5/ 2014. 
      Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình đại hội cổ đông thương niên.
      Thông qua các tờ trình trình Đại hội thường niên, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013, KH phân phối lợi nhuận 2014, tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, tờ trình ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán
Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn sàn giao dịch chứng khoán Hà nội niêm yết cổ phiếu của Công ty, mã chứng khoán RCC.
 
Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động SXKD phối lợi nhuận năm 2013 kế hoạch SXKD phân phối lợi nhuận năm 2014, những chỉ tiêu trong yếu:
     Năm 2013                                                                                                 Đ/V tính: triệu đồng
Chỉ tiêu
Kế hoạch 2013
Thực hiện 2013
Tỷ lệ % hoàn thành
Doanh thu
176.000
222.712
126,5%
Lợi nhuận sau thuế
6.153
3.122
50,7%
Cổ tức (dự kiến)
9%
7,5%
83,3%
     Năm 2014                                                                                     Đ/V tính: triệu đồng
Chỉ tiêu
Thực hiện 2013
Kế hoạch 2014
Tỷ lệ % (tăng, giảm)
Doanh thu
222.712
161.150
72,35%
Lợi nhuận sau thuế
3.122
3.279
105%
Cổ tức (dự kiến)
7,5%
7,5%
-
 
      Cổ tức 2013 dự kiến trình ĐHCĐ thương niên phê duyệt là 7,5% trong đó đã tạm ứng năm 2012 là 5,5% ( biên bản, nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 đã phê duyệt) như vậy phần còn lại chi trả năm 2013 sau  đại hội thường niên năm 2014 là: 2%.
 
Điều 3:Thông qua phương án kinh doanh căn hộ 381 Bến Chương Dương, quận I, TP HCM. Chủ trương mua lại toàn bộ căn hộ được chia của tập đoàn với giá thành căn hộ.
      Hình thức kinh doanh lập danh sách căn hộ, thông tin căn hộ giới thiệu khách hàng, chọn đơn vị phân phối chuyên nghiệp với tỷ lệ phí từ 1,5% đến 1,8%/ giá bán. Giá bán căn hộ từ 38 triệu - đến 42 triệu / m2 tùy vị trí tầng.
      Thành lập Ban kinh doanh căn hộ giao Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Cao phụ trách nhằm định hướng hoạt động kinh doanh hiệu quả tốt nhất.
 
Điều 4:Nghị quyết HĐQT, có hiệu lực kể từ ngày ký, giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc công ty đề ra các giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã đề ra.
                                                   
                                                          TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN  TRỊ                                                                               CHỦ TỊCH
 
                                                                                 (Đã ký)    
                                                                                                   
 
*Nơi nhận:
             -HĐQT, BKS                                                             TRẦN XUÂN CHƯƠNG           
               -Công bố thông tin cho cổ đông                                                                   
      -Lưu HC/ Thư ký HĐQT