TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SUVN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                        ––––––––––––––––––––––––     
                   Số : 01/TTr - XDĐOCS-HĐQT         TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2014
 
                                TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013 và
phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014

I.      PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2013
Căn cứ Điều lệ tổ chức họat động của Công ty.
Sau khi có kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế của Công ty được xác định là  3.122.820.386 đồng.
Căn cứ qui chế quản lý tài chính của Công ty và kết quả lợi nhuận đã được kiểm toán độc lập thông qua, Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo về việc phân phối lơi nhuận sau năm 2013 như sau:
     - Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012 chuyển sang :   3.734.551.773 đ
+ Lợi nhuận chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2012:      359.551.773 đồng
+ Lợi nhuận để lại do giảm cổ tức năm 2012 còn 4,5%/VĐL theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên tổ chức ngày 26/4/2013  :    3.375.000.000 đồng
     - Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2013                :   4.034.702.764 đồng
- Thuế TNDN                                                        :      911.882.378 đồng
- Trích Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế)    :     175.156.364 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% lợi nhuận sau thuế) : 525.469.091 đồng
     - Trích thù lao HĐQT & Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013:
(= LNST x 3%)                                                  :       70.000.000 đồng
- Cổ tức năm 2013 (7,5% VĐL)                             :  3.975.046.500 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau                            :    2.111.700.204đồng

II.   PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.
Căn cứ vào kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2014 :
+ Lợi nhuận trước thuế                                   :  4.105.000.000 đồng.
+ Thuế TNDN                                                  :     826.000.000 đồng.
+  Lợi nhuận sau thuế                                     : 3.279.000.000 đồng.
 
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:
 
ĐVT : đồng
STT
KHOẢN MỤC
SỐ TIỀN
1
Lợi nhuận còn lại năm 2013
2.111.700.204
2
Lợi nhuận sau thuế năm 2014
3.279.000.000
3
Trích Quỹ dphòng tài chính (= LNSTx5%)
164.000.000
4
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (= LNSTx15%)
492.000.000
5
Trích thưởng HĐQT & Ban kiểm soát
70.000.000
6
Chia cổ tức năm 2014 (7,5% VĐL)
3.975.000.000
7
Lợi nhuận còn lại năm 2014 chuyển sang năm sau (=1+2-3-4-5-6)
689.700.204
 
Trân trọng kính trình./.
 
         
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 
   (Đã ký)
 
 
    Trần Xuân Chương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SUVN           CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU                  Độc lập - Tự do - Hạnh phc
                                               
                   Số : 02/TTr - XDĐOCS-HĐQT         TP. Hồ Chí Minh, ngày  16 tháng 5 năm 2014
 
TỜ TRÌNH
Về việc phương án Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát
và thưởng cho Ban điều hành năm 2014
 
Căn cứ vào số liệu trên báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;
Căn cứ kế hoạch thực hiện năm 2014;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su kính trình Đại hội cổ đông phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 như sau:
      * Hội đồng quản trị:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị:       2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị:  1.500.000 đồng/tháng
      * Ban kiểm soát:
- Trưởng ban:                               1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:         1.000.000 đồng/tháng
* Thư ký HĐQT:                              1.000.000 đồng/tháng
Mức thù lao và thưởng mà Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế hàng năm.
Mức thưởng cho Ban điều hành không quá 30% giá trị phần vượt lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.
 
     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 
 
     (Đã ký)
 
      Trần Xuân Chương
 
 
 
 
 
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SUVN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU                  Độc lập - Tự do - Hạnh phc
                                               
                   Số : 03/TTr - XDĐOCS-HĐQT        TP. Hồ Chí Minh, ngày  16 tháng 5 năm 2014
 
TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2014
 
Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa Ốc Cao Su;
Căn cứ quyết định số 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004 ban hành qui chế lựa chọn Công ty Kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, Tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán.
          Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2013 ngày 26 tháng 4 năm 2013. Hội đồng quản trị đã tiến hành chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và đã hoàn tất công tác kiểm toán năm 2013.
          Để thuận tiện cho công tác quản trị và kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị, lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài Chính cho phép kiểm toán các công ty niêm yết phát hành để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
     Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.
 
 
    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 
   (Đã ký)
 
 
       Trần Xuân Chương