TP Hồ chí minh, ngày 16  tháng  5  năm  2014
 
BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
 
          Tình hình kinh doanh công tác điều hành của Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc cao su năm 2013.
 
             Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát Công ty được quy định trong bản điều lệ của Công ty
 
 Căn cứ báo cáo tình hình hoạt động, báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 của Công ty AASC
 
            Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên của Công ty các nội dung sau:
 
I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2013:
 
               Tình hình hoạt đông của Công ty chủ yếu tập trung vào lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư.
 
1.      Tình hình sản xuất kinh doanh chính:
              Hoạt đông sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung vào lĩnh vực: Nhận thầu thi công xây lắp, khảo sát thiết kế công trình, nuôi trồng thủy sản .
 
             - Doanh thu Xây lắp:                                               169 930 812 990 đ
 
 - Doanh thu về KSTK :                                                 1.447.272.727 đ                                              
 
 -Doanh thu về sản xuất nuôi cá tra:                            40 758 086 700  đ
 
 -Doanh thu tài chính                                                    10 576 159 640 đ
 
-Lợi nhuận trước thuế:                                                    4.034.702.764 đ                              
 
 
       2.Hoạt động đầu tư:
 
           Hoạt động đầu tư của năm 2013 là tiếp tục các dự án của năm 2012, Hội đồng Quản trị xem xét : giản tiến độ và thoái vốn ở các dự án kém hiệu quả  
              Sau đây là bảng thực hiện đầu tư của đến 31/12/ 2013:   
           a.Đầu tư dài hạn năm 2013                                                                       
                                                                                                                   Đơn vị tính: đồng
STT
Hạng mục
Tổng vốn
Huy động
Cổ đông
Công ty
1
Đầu tư góp vốn liên doanh
10.894.000.000
 
10.894.000.000
 
Dự án Thủy sản Đồng Tháp
10.894,000 000
 
10.894.000.000
2
Đầu tư dài hạn khác
147.395.084.310
 
110.000.604.215
 
37.398.480.095
 
 
Dự án Làng Biệt thự Sinh thái quận 9
33.035.000.000
33.035.000.000
 
 
Dự án cao su Phú Thịnh
 5.400.000.000
 2.775.000.000
 2.625.000.000
 
Dự án KCN Nam Tân Uyên
 1.080.000.000
 
 1.080.000.000
 
Dự án trồng cao su Bình Long Tà Thiết
14.600.000.000
 1.276.000.000
13.324.000.000
 
Dự án 381 Bến Chương Dương
89.669.024.310
72 614.604 215
17 054 420 095
 
Dự án cao su Kompongthom
 1.02200.000
 
 1.02200.000
 
Dự án cao su Satreng KPC
     885.000.000
 
     885.000.000
 
Dự án công ty Sao Mai
     600.000.000
     300.000.000
     300.000.000
 
Dự án BOT Đồng Tháp
 1,104.060.000
 
 1,104.060.000
3
Đầu tư mua cổ phiếu
2.350.840.000
 
125.140.000
2.225.700.000
 
 
Công ty DVDL Quốc Tế Bà Rịa Vũng Tàu
     750.840.000
     125.140.000
     625.700.000
 
Công ty CP Kho vận-Dịch vụ hang hóa
 1.600.000.000
 
 1.600.000.000
4       4
Đầu tư Bất động sản
9.145.000.000
 
9.145.000.000
 
Nhà và đất số 785 Quốc lộ 13 khu phố3,Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
 9.145.000.000
 
 9.145.000.000
 
Công
169.784.924.310
110.125.744.215
59.659.180.095
 
5
Dự phòng giảm Đầu tư dự án Thủy sản Đồng Tháp
4 426 274 789
 
4 426 274 789
 
Trong các hạng mục đầu tư thì cổ tức và lợi nhuận được chia của các Cty -Công ty CP DVHH cao su, Công ty CP ĐTXD cao su Phú Thịnh, Công ty Kinh doanh BOT Đồng Tháp, Công ty CP DVDu Lịch Quốc tế Bà Rịa Vũng Tàu, Công ty CP KCN Nam Tân Uyên là :     767 480 136 đ
 
          Dự án khu chung cư cao cấp 381 Bến Chương Dương tiếp tục đầu tư thi công gói thầu phần thân và hoàn thiện dự kiến hoàn thành công trình vào  năm 2015.
 
          Tìm kiếm Liên doanh , đối tác để hợp tácđầu tư vào các dự án Khu dân cư Trảng Bom diện tích 9,53 ha và 1,45 ha.
 
          Các dự án khác kém hiệu quả Công ty đang xem xét, đàm phán, giản tiến độ và thoái vốn.
 
b.Đầu tư tài chính ngắn hạn năm 2013
 
Là khoản đầu tư cổ phiếu ngắn hạn trong năm được chi tiết như sau:
 
                                                                                                    Đơn vị tính: đồng
Hạng mục
Số lượng
Đơn giá
Giá trị
 - Cổ phiếu IJC
10 000
 
90 000 000
 - Cổ phiếu REE
18 000
 
532 800 000
 -Cổ phiếu IFA
51 000
 
336 600 000
Cộng
79 000
 
959 400 000
 
 
II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2013
 
         Trên cơ sở báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC thì báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của tình hình tài chính của Công ty đến ngày 31/12/2013 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình luân chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày là phù hợp với các chuẩn mực chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan .
 
         
        Tuy nhiên Kiểm toán viên có đưa cơ sở ý kiến ngoại trừ là phải Lập Dự phòng Đầu tư Tài chính dài hạn số tiền 10 894 000 000 đ Đầu tư vào Công ty CP XNK Đồng Tháp. Hội đồng Quản trị Công ty cũng đã có phương án lập dự phòng trong năm 2013 với số tiền là: 4 426 274 789 đ và đồng thời cũng xin ý kiến cổ đông điều chỉnh giảm Quỹ Đầu tư Phát triển và tăng Quỹ Dự phòng Tài Chính số tiền 4 522 591 840 đ để dự phòng vào số còn thiếu hụt và cũng sẽ dự phòng hết số còn lại vào các năm sau để vừa bảo toàn được vốn vừa hài hòa chia một phần cổ tức cho cổ đông
 
         Kết quả kinh doanh năm 2013
-Doanh thu bán hàng và cung cấp DV:                     212.136.172 417 đ
-Giá vốn bán hàng:                                                 202.874.439.850 đ
- Doanh thu hoạt động tài chính:                                10 576 159 640 đ
-Chi phí tài chính:                                                       9 939 205 601 đ
-Thu nhập khác:                                                                   150 444 đ
-Chi phí khác:                                                               400 318 218 đ
-Tổng Lợi nhuận trước thuế :                                        4 034 702.764 đ
-Thuế Thu nhập doanh nghiệp:                                        911.882.378 đ
-Lợi nhuận sau thuế:                                                    3.122.820.386 đ
          Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế, đại diện HĐQT Công ty sẽ có phương án phân phối trình Đại hội Cổ đông xem xét .
 
          Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế, nên sau khi có kết quả kiểm tra của cơ quan thuế, sẽ dẫn đến các số liệu về các loại thuế trình bày trên báo cáo tài chính có thể thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.
 
III Nhận xét và kiến nghị
 
          Kính thưa Đại hội đồng cổ đông, bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2013, Công ty cũng còn khó khăn trong kế hoạch của năm 2014, thị trường xây dựng bị thu hẹp, lãi suất ngân hàng tuy giảm nhưng vẫn còn ở mức cao , thị trường bất động sản trầm lắng, khó khăn về vốn cho Sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án ; Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Điều hành Công ty đã có sự lãnh đạo Công ty  để vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt và ổn định lâu dài cho sự phát triển của Công ty; bảo đảm quyền lợi của các cổ đông và ổn định đời sống cho cán bộ Công nhân viên Công ty .
 
  Trên đây là một số nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát .
 
  Rất mong được sự góp ý  chân thành của quý vị đại biểu, quý vị cổ đông .
 
  Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp .
 
                                                                TM BAN KIỂM SOÁT
 
                                                                                   TRƯỞNG BAN
                                                                                         (Đã ký)
 
                                                                                 Nguyễn Duy Tuấn