CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM  2014
(Ngày 16 tháng 5 năm 2014)
Thời gian
NỘI DUNG
08h00 - 8h30
Đón khách và đăng ký cổ đông
08h30 - 8h45
Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu
8h45 - 9h00
Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 - 9h10
Khai mạc đại hội - Giới thiệu Chủ tọa, thư ký
9h10 - 9h15
Thông qua chương trình Đại hội
9h15 - 9h30
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2014
9h30 - 9h45
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013
9h45 - 10h00
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013
10h00 - 10h15
Báo cáo và trình bày về việc:
- Phân phối lợi nhuận năm 2013 và dự kiến năm 2014
- Thù lao và tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2013 và dự kiến 2014
- Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014
- Các nội dung khác (nếu có)
10h15 - 10h40
Đại hội thảo luận
Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên
Đáp từ của chủ tọa
Đại hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
10h40 - 10h50
Thông qua Nghị quyết Đại hội
10h50 - 11h00
Tổng kết và bế mạc đại hội

                                                                                          BAN TỔ CHỨC