CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
……..……… , ngày..…… tháng..năm 2014
     
GIẤY ỦY QUYỀN
Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU
Tôi tên : ………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………...………..…
Là cổ đông của Công ty Cổ phần xây dựng - Địa ốc Cao su.
CMND số : ………………………......…………………   cấp ngày ……………………………………   tại : ……………………………………….........…....…………
Địa chỉ : …………………………………..…………………..……...................................................................................................................................................................................…………   ………………………………………………………………………………………….………………………………. Điện thoại : ………………………...........……………..……………   
Mã cổ đông : ……………………………………………………………………………
Tổng số cổ phần sở hữu : …………………………………..……………………..………………   cổ phần
(Bằng chữ : …………………………………..…………………..…….................................................................................................................................................................................. )
              Nay tôi ủy quyền cho :
Ông (Bà) : ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
CMND số :……………………………….…………..………………   cấp ngày………………………………..…………   tại : ………………………………....…………
Địa chỉ : …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………   ………………………………………………………………………………………….………………………………. Điện thoại : ……………………………….……………..……………  
Được thay mặt tôi tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của tôi tại Đại hội cổ đông Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su tổ chức vào ngày 16/5/2014.
 
              Cổ đông ủy uyền                                                 Người được ủy uyền
                (Ký, ghi rõ họ tên)                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)