NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU.
 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng -  Địa ốc Cao su.
- Căn cứ nội dung biên bản: 04 /14 BB-ĐHCĐ cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, tổ chức vào lúc 08h30 và kết thúc lúc 11h 30 ngày 16/5 /2014 tại: Hội trường Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, số 35 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TP-HCM, với 85 cổ đông tham dự, sở hữu 4.561.302                       cổ phần chiếm tỷ lệ 86  %.
        Đại hội đã được Hội Đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, trình bày các báo cáo kết quả họat động SXKD năm 2013, kế hoạch họat động SXKD – đầu tư năm 2014. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung báo cáo, các tờ trình xin ý kiến Đại hội;
       Trên cơ sở các kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su đã được ghi nhận trong Biên bản cuộc họp ĐHCĐ, Đại hội thống nhất ra Quyết Nghị;
 
QUYẾT NGHỊ
 
Điều 1:  Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013;
                                                                                    Đ/v tính: triệu Đồng
CHỈ TIÊU
THỰC HIỆN
(Đ/v tính; tỷ đồng)
% THỰC HIỆN/
KẾ HOẠCH
Doanh thu
222.712
126,5%
Lợi nhuận sau thuế
3.122
50,7%
Tổng quĩ lương
33.814,686
139,46%
Lương BQ/ người/ tháng
4.0
102,6%
 
Điều 2:  Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2013 như nội dung đã trình Đại hội;
 
Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013, như nội dung đã trình Đại hội.
 
Điều 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quĩ, chi trả cổ tức năm 2013.                           
                             
                                                                                  ( Đơn vị tính: VNĐ)
STT
KHOẢN MỤC
GIÁ TRỊ
1
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012 chuyển sang
3.734.551.773
2
Lợi nhuận trước thuế năm 2013
4.034.702.764
3
Thuế TNDN phải nộp
911.882.378
4
Thù lao HĐQT & BKS theo nghị quyết 2013
 (lợi nhuận sau thuế * 3%)
70.000.000
5
Trích quĩ dự phòng tài chính 5%
175.156.364
6
Trích quĩ khen thưởng phúc lợi 15%
525.469.091
7
Cổ tức năm 2013 (7,5% / Vốn điều lệ)
3.975.046.500
8
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau
2.111.700.204
 
- Số tiền tạm ứng cổ tức năm 2012 đã chi vượt 5,5% được chuyển vào tạm ứng cổ tức 2013, còn lại 2% sẽ được chi trả sau khi nghị quyết đại hội được thông qua.  
 
 
Điều 5: Thông qua Kế hoạch SXKD – Đầu tư năm 2014 với những chỉ tiêu sau:
 
Kế hoạch SXKD 2014                                
                                                           
Đ/v tính: triệu Đồng                             
CHỈ TIÊU
ĐƠN VỊ TÍNH
KẾ HOẠCH
2014
Doanh thu kế hoạch năm 2014
Triệu đồng
161.150
Lợi nhuận trước thuế
//
4.105
Lợi nhuận sau thuế KH
//
3.279
 Tổng quĩ lương KH
//
24.617
Lao động bình quân thực hiện
Người
513
Lương bình quân KH/ người
Triệu đồng
4.0
Thu nhập bình quân KH / người
Triệu đồng
4.3
Cổ tức dự kiến % / Vốn điều lệ
%
7.5%
 
Kế hoạch đầu tư năm 2014 tập trung trọng điểm các dự án đầu tư sau;
Đầu tư hoàn thiện Dự án chung cư cao cấp 381 Bến Chương Dương theo đúng tiến độ hoàn thành quí 1/2015, trong năm 2014 Công ty dự tính đưa căn hộ được chia với giá thành xây lắp vào kinh doanh trong quí 2/2014.
-Dự án Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu; Công ty CP chế biến gỗ xuất khẩu –Địa ốc cao su hiện vẫn còn vương mắc ở khâu mặt bằng xây dựng nhà máy, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế, giấy phép xây dựng, và quyết định giao đất của tỉnh Bình Phước, tuy nhiên đến nay Tập Đoàn CN CS vẫn chưa bàn giao mặt bằng xây dựng, Công ty có vốn điều lệ: 15.300 triệu đồng.
-Trong năm 2014 Công ty sẽ thành lập công ty con có trụ sở tại Vương quốc Campuchia để tham gia đấu thầu thi công xây lắp các dự án do Tập Đoàn đầu tư tại Campuchia. Vốn điều lệ: 680 triệu đồng.
 
Điều 6: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014;
                                                                                            
                                                                                      ( Đơn vị tính: VNĐ)
STT
KHOẢN MỤC
GÍA TRỊ
1
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013 chuyển sang
2.111.700.204
2
Lợi nhuận sau thuế năm 2014
3.279.000.000
3
Trích quĩ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế
164.000.000
4
Trích quĩ khen thưởng phúc lợi 15% lợi nhuận sau thuế
492.000.000
5
Cổ tức năm 2014 (7,5% / Vốn điều lệ)
3.975.000.000
6
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau
689.700.204
 
Điều 7: Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2014, như sau:
Chủ tịch HĐQT:                               2.000.000đ/tháng   * 12 = 24.000.000đ
Ủy viên HĐQT:                               (1.500.000đ * 4)    * 12 =   82.000.000đ
Trưởng Ban KS:                            1.500.000đ   * 12            = 18.000.000đ
Thành viên BKS & thư ký H ĐQT:   (1000.000đ * 3) * 12 =     36.000.000đ
                                                          Tổng:                           160.000.000đ
- Mức thù lao H ĐQT & BKS được hưởng phụ thuộc vào kết quả SXKD của công ty nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế hàng năm.
- Mức thưởng cho Ban điều hành không quá 30% giá trị phần vượt lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm.
           
Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có đủ năng lực, trung thực  để thực hiện việc kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014.
 
Điều 9: Thông qua Tờ trình xin ý kiến cổ đông ủy quyền HĐQT thực hiện niêm yết cổ phiếu của công ty mã chứng khoán RCC trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 
 Điều 10: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 16/ 5/ 2014, tất cả các Cổ đông của Công ty, các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị công ty đề ra các giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện nhằm đạt được các nội dung Đại hội đã đề ra.
 
                                                                        TM/ CHỦ TỌA ĐOÀN                 
                                                                       CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                              (Đã ký)
                                                                                                                                                                                                                  
*Nơi nhận:
             -HĐQT, BKS                                                          TRẦN XUÂN CHƯƠNG           
               -Công bố thông tin cho cổ đông                                                                   
      -Lưu HC/ Thư ký HĐQT